Uchwała w sprawie trybu uiszczenia składki członkowskiej

Uchwała nr 18/11/2017

z dnia 12 czerwca 2017r.

zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w sprawie ustalenia trybu uiszczania składki członkowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, działając na podstawie § 34 statutu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Składka członkowska w wysokości 250 zł rocznie, której wysokość została określona na Walnym Zebraniu Członków uchwałą nr 7/2017 z dnia 27 maja 2017 r., płatna jest jednorazowo w terminie do dnia 30 marca każdego roku składkowego w formie przelewu bankowego, pocztowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Lex Super Omnia” nr 24 1140 2004 0000 3202 7667 1284.
 2. W tytule wpłaty należy obowiązkowo wskazać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia z dopiskiem: „składka członkowska za dany rok składkowy”.
 3. Składkę członkowską za rok 2017 należy uregulować do dnia 30 lipca 2017r.

§ 2

 1. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej jest dowód wpłaty zawierający co najmniej:
 2. imię i nazwisko członka Stowarzyszenia,
 3. okres za który opłacana jest składka.
 4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt 1 umożliwiających identyfikację członka i tytułu wpłaty, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§ 3 

 1. Ewidencję Składek Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi wiceprezes ds. finansowych zarządu stowarzyszenia.
 2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w ust. 1 sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę.
 3. Ewidencja Składek Stowarzyszenia jest jawna dla jego członków. Każdy ma prawo zwrócić się do Zarządu o przekazanie informacji o prawidłowości wnoszenia przez niego składek, a także prawidłowości ich ewidencjonowania.
 4. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.