Zebranie zarządu w dniu 12 czerwca 2017 roku

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze zebranie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” w rozszerzonym składzie, wybranym podczas Walnego Zebrania Członków.

W pierwszej kolejności ustalono zasady organizacji pracy zarządu, mając na względzie sprawność, efektywność i prawidłowość podejmowanych przez niego decyzji.
Przyjęto uchwałę o zasadach regulowania składki członkowskiej i uchwałę o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia.

Podczas spotkania dyskutowano także o potrzebie podjęcia przez zarząd Stowarzyszenia działań zmierzających do przystąpienia do Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Pozytywna ocena tej idei skutkowała skierowaniem listu do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystiana Markiewicza, zamieszczonego na naszej stronie internetowej (link tutaj).

Wstrząsające wrażenie wywołał na członkach zarządu Stowarzyszenia list sędziego/sędzi, aresztowanego w wyniku represji politycznych stosowanych wobec środowiska prawniczego w Turcji. Jego treść jak i uchwałę podjętą przez zarząd publikujemy na naszej stronie internetowej (link tutaj).

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia rozmawiali również o podjęciu działań zmierzających do przystąpienia do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów MEDEL. Propozycja ta zyskała aprobatę zarządu.

Ponadto zapoznano się z informacją na temat przebiegu konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów – International Association of Prosecutors (IAP), która odbyła się w dniach 25-28 maja 2017 r. w Belgradzie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń prokuratorów z różnych stron świata, w tym również członek naszego Stowarzyszenia. Krótka relacja z tej konferencji dostępna jest na naszej stronie internetowej (link tutaj).

Dodatkowo w związku z dochodzącymi do Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” informacjami o skomplikowanej sytuacji prokuratorów, którzy w myśl przepisów art. 127 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, stosownie do art. 71 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – złożyli do Prokuratora Generalnego wnioski o przeniesienie w stan spoczynku z uwagi na nie pełnienie służby z powodu choroby trwającej przez okres jednego roku i w związku z podejmowaniem przez kierownictwo prokuratury działań prawnych, skutkujących pozbawieniem tych osób wynagrodzeń i ubezpieczeń zdrowotnych – zarząd Stowarzyszenia postanowił zbadać sprawę, która w wielu aspektach może być rozpatrywana jako przejaw naruszania praw pracowniczych, a następnie podjąć stosowne działania zmierzające do zmiany lub napiętnowania tego typu dyskryminujących zachowań wobec prokuratorów, pozbawiających ich należnych praw.

Podczas spotkania zarządu podjęto również istotną decyzję o powołaniu zespołów merytorycznych, których głównym zadaniem będzie realizacja zadań określonych w statucie Stowarzyszenia wspólnie z naszymi członkami. W ocenie zarządu, udział w zespołach pozwoli na wymianę poglądów, pomysłów, wypracowanie stanowisk w kwestiach newralgicznych dla wymiaru sprawiedliwości, a także wzajemne poznanie się.

Dlatego też chcemy zaproponować Państwu podjęcie wraz z nami pracy w następujących zespołach:

  1. Zespół ds. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami prawniczymi, organizacjami pozarządowym i międzynarodowymi.
  2. Zespół ds. legislacji, w tym opiniowania projektowanych aktów prawnych.
  3. Zespół ds. funkcjonowania prokuratury.
  4. Zespół ds. kontaktów z mediami.
  5. Zespół ds. organizacji szkoleń i konferencji.

Prosimy Państwa o zgłaszanie się do zespołów poprzez e-mail Stowarzyszenia lexsuperomnia@gmail.com. Każdy zespół w przyszłości określi swój sposób komunikowania się.

Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na Państwa zgłoszenia do zespołów merytorycznych.

Zarząd Stowarzyszenia Lex Super Omnia.