Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 26 stycznia 2019 roku w sprawie zobowiązania zarządu do skierowania zawiadomień – w trybie Kodeksu postępowania karnego lub przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów – o czyny polegające na nadużyciu władzy, szykanowaniu prokuratorów, członków Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia Prokuratorów Lex super omnia.

Jedną z podstawowych wolności każdego demokratycznego państwa jest prawo do zrzeszania się, które daje obywatelom możliwość jednoczenia się w ramach organizacji lub stowarzyszeń w celu prezentowania wspólnie akceptowalnych idei i poglądów oraz ich realizacji.

Wolność ta gwarantowana jest w art. 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 11 ust. 1 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Pełną swobodę stowarzyszania się gwarantują także art. 58 ust. 1 Konstytucji RP oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

Na gruncie tych regulacji, zostało powołane Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”, które stanowiło odpowiedź części środowiska prokuratorskiego na zmiany organizacyjno – prawne, wprowadzone przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, niweczące niezależność prokuratury i prokuratorów.

Powstanie niezależnej organizacji spotkało się z nieprzychylną reakcją ze strony kierownictwa prokuratury, które korzystając z dostępnych instrumentów prawnych inwigilowało proces jej rejestracji, a następnie systematycznie i konsekwentnie eliminowało członków oraz sympatyków Stowarzyszenia ze wszystkich gremiów.

Z ostracyzmem i niechęcią podchodzono do wszelkich inicjatyw merytorycznych Stowarzyszenia, odmawiając współpracy, milczeniem zbywając konstruktywną ocenę funkcjonowania prokuratury, aby następnie podejmować działania o charakterze dyscyplinarnym czy też quasi dyscyplinarnym, delegując prokuratorów do jednostek niższego szczebla.

Po degradacjach prokuratorów z marca i kwietnia 2016 r. rozpoczął się proces delegowania niepokornych prokuratorów, bez ich zgody, do jednostek niższego rzędu. Pierwszym wyraźnym przejawem tej formy szykan było odwołanie z delegacji do Prokuratury Krajowej, a następnie delegowanie do jednostek niższego szczebla dwóch pań prokurator z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Powodem tej decyzji było oponowanie przez nie wobec polecenia przełożonych, wydanych w sprawie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza
Jaskrawym przykładem zastosowania quasi kary dyscyplinarnej jest jeden z prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którego z osobistych pobudek Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski pozbawił szansy powołania na stanowisko sędziego i delegował z prokuratury okręgowej do prokuratury rejonowej. Czas pokazał, że w istocie na stałe.

Kilku, z wielu delegowanych prokuratorów, zostało oderwanych od swojej rodziny i bliskich, wymagających ich codziennego, koniecznego wsparcia.

Niemal każde publiczne wystąpienie członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” wyjaśniane jest w trybie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Wobec Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wszczęto postępowanie karne o czyn z art. 231 § 2 k.k. Znamienne było zachowanie Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego, którzy podczas konferencji prasowej w dniu 10 sierpnia 2017 roku wskazali pana prokuratora Krzysztofa Parchimowicza z imienia i nazwiska, z podaniem pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji, jako osoby sprzyjającej mafii vatowskiej. Taka postawa najwyższych przełożonych stanowiła naruszenie jego godności osobistej i zawodowej, jak również miała na celu podważenie pełnionej przez niego funkcji i zdyskredytowanie całego Stowarzyszenia.

W aktualnej sytuacji politycznej, ustawa Prawo o prokuraturze jest traktowana przez kierownictwo prokuratury jako akt prawny ważniejszy od Konstytucji i stała się narzędziem ograniczania działalności Stowarzyszenia, aktywności obywatelskiej jego członków oraz ich dyscyplinowania. Z powołaniem się na przepisy tej ustawy piętnowano i ograniczono udział prokuratorów w V i VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego.

Presja wdrażanych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych ma de facto wyeliminować Stowarzyszenie z debaty publicznej, co narusza uprawnienie do wypowiadania się w sprawach publicznych, o których mowa w art. 1 Prawa o stowarzyszeniach.
Znamiennym przykładem takiego postępowania jest zachowanie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla łódzkiego okręgu regionalnego, polegające na przedstawieniu zarzutów dyscyplinarnych trzem członkom Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z powodu stanowiska, wyrażającego dezaprobatę wobec komunikatu Prokuratora Regionalnego w Katowicach o wszczęciu śledztwa o przestępstwo, jakiego dopuścić się miała sędzia orzekająca w sprawie lekarzy oskarżonych o doprowadzenie do zgonu ojca Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry.
Należy stanowczo podkreślić, iż powyższe stanowisko zostało wyrażone w imieniu Stowarzyszenia, a nie poszczególnych jego członków czy też członków jego władz.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” podtrzymuje ocenę o zaistniałym naruszeniu prawa przez prokuratora Prokuratury Krajowej Tomasza Janeczka delegowanego do kierowania Prokuraturą Regionalną w Katowicach, a przedstawienie, w związku z zaprezentowanym stanowiskiem, zarzutów dyscyplinarnych członkom zarządu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odczytuje jako próbę ingerencji w funkcjonowanie legalnie działającego podmiotu – organizacji zrzeszającej wolnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w związku z nieprzekraczającymi granic dopuszczalnej krytyki wypowiedziami, pozostaje w jaskrawej sprzeczności z międzynarodowymi standardami praw człowieka, konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz prawem zabierania głosu w dyskursie publicznym przez członków legalnie działającego Stowarzyszenia.

Uważamy, iż inicjowanie postępowań dyscyplinarnych wobec członków Stowarzyszenia ma na celu spowodowanie tzw. efektu mrożącego w postaci pożądanych przez kierownictwo Prokuratury postaw bierności i posłuszeństwa prokuratorów wobec instrumentalnego wykorzystywania prokuratury jako narzędzia do prowadzenia bieżącej aktywności politycznej.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” podejmować będzie wszelkie dostępne prawem działania, celem ochrony wartości określonych w Preambule ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. realizacji, gwarantowanej przepisami Konstytucji, wolności zrzeszania się oraz swobody wyrażania swoich poglądów, a także domagać się – zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych – umożliwienia nam, jako obywatelom RP, równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Dlatego też domagamy się zaprzestania tego rodzaju szykan przez kierownictwo prokuratury, podważających zaufanie do sprawowanych urzędów, jak również podjęcia decyzji o zakończeniu wszczętych z naruszeniem obowiązującego prawa postępowań dyscyplinarnych.

Żądamy także wprowadzenia transparentnego systemu awansów, zaniechania korzystania z trybów szczególnych przy ich przyznawaniu przez Prokuratora Generalnego oraz całkowitego wyeliminowania nagród i rozdzielania przywilejów prokuratorom.

Podejmowane w tym zakresie decyzje budzą poważne zastrzeżenia w aspekcie ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czego przykładem są pobierane na przestrzeni ponad 2 lat przez prokuratorów powołanych do Prokuratury Krajowej ryczałty mieszkaniowe, należne uprzednio tylko prokuratorom delegowanym. Zastrzeżenia te dotyczą również umów cywilnoprawnych zawieranych z prokuratorami na wykonanie zleceń w sprawach należących do merytorycznych zadań biur i departamentów Prokuratury Krajowej. Tego rodzaju działania powinny spotkać się nie tylko z krytyką części naszego środowiska, czy też negatywną oceną medialną, lecz wymagają prawnokarnej oceny przez uprawnione do tego organy.

Z tych też powodów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, aprobując dotychczasową aktywność i działania zarządu, stanowczo sprzeciwia się tego typu praktykom stosowanym przez Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego, a nadto przypomina, że jako prokuratorzy ślubowaliśmy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności. Nie możemy, jako członkowie organizacji zrzeszającej prokuratorów, pozostać bezczynni wobec zachowań naruszających przepisy prawa.

Dlatego też Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do:

  1. podjęcia działań zmierzających do przeanalizowania poszczególnych działań kierownictwa Prokuratury i skierowania w uzasadnionych przypadkach zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub deliktu dyscyplinarnego,
  2. przedłożenia informacji o podjętych działaniach na najbliższym sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków.