Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy wymiaru sprawiedliwości

Dnia 18 lutego 2019 roku w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy wymiaru sprawiedliwości, tym razem poświęcone temu „Jaka przyszłość polskiej Prokuratury?”

Do udziału w tym posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych (na czele z Maciejem Bobrowiczem – Prezesem KRRP), Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia (z prof. Krystianem Markiewiczem – Prezesem Stowarzyszenia na czele), Stowarzyszenia ”Paragraf – Państwo”, Archiwum Osiatyńskiego, Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenia „Wolne sądy”, Kancelarii Prawnej Clewer One oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła liczna grupa dziennikarzy (w tym z kilku stacji telewizyjnych). Łącznie w posiedzeniu wzięło udział ponad 70 osób.

Posiedzenie Zespołu prowadził Poseł Arkadiusz Myrcha.

Zgodnie z przyjętym porządkiem pierwsza część posiedzenia poświęcona była przedstawieniu obecnego stanu prokuratury, obejmującego informację o skutkach ustawy o prokuraturze uchwalonej 28 stycznia 2016 roku, głównych ustaleniach raportu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia o stanie prokuratury, delegacjach prokuratorów jako narzędzia wywierania na nich nacisku oraz przedstawieniu założeń nowej ustawy o prokuraturze.

Druga część posiedzenia obejmowała dyskusję o przyszłości ustrojowej prokuratury, jej pozycji, roli prokuratora w postępowaniu karnym, konieczności usprawnienia postępowania przygotowawczego, o zasadach szkolenia prokuratorów i awansu zawodowego

W pierwszej części posiedzenia wystąpili przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, którzy omówili wskazaną powyżej tematykę. Najwięcej czasu poświęcono na przedstawienie ustaleń raportu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia o stanie prokuratury oraz założeń nowej ustawy o prokuraturze.

Dalsza część posiedzenia to wystąpienia innych zaproszonych gości, dotyczące prawie wyłącznie uwag o aktualnej sytuacji prokuratury oraz pytania kierowane do przedstawicieli Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w związku z ich wcześniejszymi wypowiedziami.

Na zakończenie posiedzenia Poseł Arkadiusz Myrcha podziękował wszystkim zaproszonym gościom za udział i ich wystąpienia, szczególnie przedstawicielom naszego Stowarzyszenia za bardzo merytoryczne wystąpienia.

Zgodnie z informacją przekazaną z Kancelarii Sejmu w przyszłym tygodniu zamieszczony zostanie (na stronie Sejmu) stenogram z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy wymiaru sprawiedliwości z dnia 18 lutego br.

Sporządził Andrzej Jacek Kaucz