Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie działań podejmowanych wobec Pana Damiana Gałka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia adekwatnie do swych celów statutowych, a w szczególności § 6 ust. 3, 4 i 5 dąży do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom niezgodnego z prawem naruszania ich niezależności, podejmuje działania na rzecz stworzenia warunków do wykonywania przez prokuratorów swoich zadań rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie, z poszanowaniem praw i wolności jednostki oraz interesu publicznego, a także ma na celu stworzenie równych szans i możliwości godnego wykonywania zawodu przez prokuratorów i urzędników prokuratury, bez względu na zajmowane stanowisko i miejsce pracy.

​Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z niepokojem i dezaprobatą zapoznał się z informacjami dotyczącymi Pana Damiana Gałka – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, podejmowanymi wobec niego działaniami, które należy ocenić zdecydowanie negatywnie

​Nie znając powodów, innych niż przynależność do Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które legły u podstaw działań Kierownictwa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze a następnie także Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, wyrażamy sprzeciw i zgłaszamy wątpliwości co do podjętych względem Pana Prokuratora działań.

​Chronologicznie rzecz ujmując, stwierdzić należy, że w dniu 9 lipca 2021r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze skierował do Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli pismo, w którym polecił, na podstawie § 65 ust. 2  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury – objęcie wszystkich spraw w referacie prokuratora Damiana Gałka wewnętrznym nadzorem służbowym, polegającym na konieczności uzgadniania przez wymienionego prokuratora treści decyzji procesowych oraz innych czynności postępowania przez okres 1 roku. Akceptacja czynności i decyzji powinna odbywać się w formie pisemnej poprzez każdorazowy zapis przełożonego na akceptowanej decyzji czy dokumencie.

​W dniu 16 lipca 2021r. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli, stwierdzając, że prokurator Damian Gałek prezentuje bardzo dobry poziom pracy, a wprowadzenie tak szerokiego nadzoru wewnętrznego jest faktycznie niewykonalne i niemożliwe podkreślił, że należy rozważyć czy nadzór określony w taki sposób nie jest sprzeczny z zasadą niezależności prokuratora, która została wyrażona w Ustawie o prokuraturze oraz w tym kontekście wskazał na możliwy mobbingowi odbiór tego typu działań. 

​Po przekazaniu wskazanego stanowiska do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, tego samego dnia tj. 16 lipca 2021r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze na zasadzie art. 106 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze delegował Prokuratora Damiana Gałka do Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 21 lipca 2021r. do dnia 20 września 2021r. 

​W dniu 21 lipca 2021r. Zastępca Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze wydał zarządzenie o treści wskazanej przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i wdrożył wewnętrzny nadzór służbowy nad wszystkimi sprawami jakie znajdą się w referacie wskazanego prokuratora.

​Taki sposób postępowania nie znajduje żadnego oparcia w treści obowiązujących przepisów. Ustawa o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016r. nie przewiduje bowiem możliwości objęcia takim nadzorem prokuratora, nie daje możliwości do wdrożenia aprobaty wszystkich jego decyzji procesowych i czynności we wszystkich sprawach. Wewnętrzny nadzór służbowy może bowiem być wdrożony wyłącznie w odniesieniu do enumeratywnie, konkretnie wymienionego postępowania, bo to postępowanie jest objęte nadzorem a nie prokurator.  O fakcie wdrożenia nadzoru czyni się adnotacje w aktach konkretnej sprawy i w systemie informatycznym prokuratury. Wdrożenie „in blanco” nadzoru nad nieznanymi w dacie wydania zarządzenia postępowaniami nie ma żadnego oparcia w obowiązujących przepisach. Instytucja aprobaty jest aktualnie uregulowana wyłącznie w odniesieniu do asesorów prokuratorskich. Nadto decyzję o wdrożeniu takiego nadzoru podejmuje wyłącznie prokurator bezpośrednio przełożony i prokurator nadrzędny nie ma uprawnienia do wydania takiego blankietowego polecenia.

​Wobec powyższego należy zauważyć, że podjęte względem Prokuratora Damiana Gałka działania budzą uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a nadto wskazać wypada opinię zaprezentowaną przez kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli co do możliwego ich mobbingowego  odbioru, zwłaszcza w kontekście chronologii zdarzeń, zaprezentowanej powyżej. Nie sposób nie dostrzec bowiem, że prawdopodobnie delegacja nastąpiła nie z uwagi na sytuację i potrzeby kadrowe Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze lecz celem wdrożenia w niej wewnętrznego nadzoru służbowego nad prokuratorem, co do którego nadzoru takiego nie uruchomiono w jego macierzystej jednostce.

​Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zawsze stać będzie na straży niezależności prokuratorów, podnosić uwagi i zabierać głos w sprawach, w których może dochodzić do jej naruszania oraz w których podejmowane są decyzje mogące nosić cechy szykan i przedmiotowego traktowania prokuratorów. 

​W demokratycznym państwie prawa, w instytucji mającej stać na straży praworządności nie ma i nie może mieć miejsca do tego typu działań, tym bardziej gdy naruszanie prawa może być rozpatrywane także w przyszłości przez pryzmat przestępstwa.


Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia