Stanowisko w sprawie naruszania zasad procesu legislacyjnego w dniu 11 sierpnia 2021 roku

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia pozostając poza politycznymi sporami, kierowany najwyższą troską o dobro i los Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie wydarzeniami z dnia 11 sierpnia 2021 r. związanymi z procedowaniem w Sejmie RP budzącej sprzeciw ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (druk sejmowy nr 1389) wskazując, iż proces legislacyjny odbiegał od przyjętych standardów. 

Powtarzanie głosowań w imię uzyskania konkretnego wyniku głosowania w sposób naruszający obowiązujące regulacje prawne i ich dotychczasową interpretację nie tylko nie może zyskać akceptacji, ale winien spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Godzi bowiem w istotę parlamentaryzmu, ale także fundamentalne zasady demokracji i państwa prawa.

​Działania takie, w sytuacji gdy mają wymiar  instrumentalny, zmierzając do uzyskania za wszelką cenę oczekiwanego wyniku głosowania, jako naruszające obowiązujący porządek prawny są niedopuszczalne. Z tego też względu wymagają zdecydowanego sprzeciwu ze strony organizacji stojących na straży praworządności. Akceptacja takich zachowań poddaje bowiem w wątpliwość przestrzeganie przez organ władzy publicznej – Sejm RP – m.in. art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy podkreślić, iż uczestnictwo w zabiegach sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym, godzących w konstytucyjne zasady i normy może prowadzić do odpowiedzialności, także karnej, osób biorących udział w tym procederze i winno w przyszłości podlegać obiektywnej ocenie niezależnych organów wymiaru sprawiedliwości.  

Zarząd StowarzyszeniaProkuratorów Lex Super Omnia