Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”  może być asesor prokuratorski, prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także prokurator Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokurator w stanie spoczynku.

Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i wyrażenie gotowości uiszczania składek członkowskich.

Ponadto zgodnie z uchwałą o zmianie statutu Stowarzyszenia, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 23 listopada 2019 roku, kandydat składa powyższą deklarację wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

Decyzję w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Zapraszamy Państwa do pobierania formularzy deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i przekazywania ich na ręce zarządu osobiście lub pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49

Formularz deklaracji przystąpienia można pobrać tutaj: Deklaracja przystąpienia.