Odezwa założycieli Stowarzyszenia prokuratorów ,,LEX SUPER OMNIA’’

Koleżanki i Koledzy,

Po sześciu miesiącach zmagań możemy z satysfakcją ogłosić, że Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało wreszcie zarejestrowane.

Z werwą przystępujemy do organizacji Walnego Zgromadzenia Członków i realizacji zadań, które przed sobą stawiamy. Dążymy do odpolitycznienia prokuratury, konstytucyjnych gwarancji jej ustroju oraz respektowania niezależności prokuratorów. Działania podejmowane przez aktualne kierownictwo prokuratury utwierdziły nas w przekonaniu, iż ustawowe zmiany zmierzały do wprowadzenia nieskrępowanego jednowładztwa, stworzyły warunki do dzielenia nas według niejawnych kryteriów i szykanowania niezależnych prokuratorów.

W związku z powyższym, dostrzegając pozytywne zmiany, chcemy przeciwdziałać wszelkim negatywnym zjawiskom, które już się ujawniły, a przy tym promować zupełnie inną wizję prokuratury.

Wobec atrofii innych organizacji zawodowych i fasadowego charakteru organów samorządu prokuratorskiego, chcemy – jako przedstawiciele środowiska – być krytycznymi recenzentami działań podejmowanych przez Prokuratora Generalnego, który deklarował poprawę warunków pracy prokuratorów wykonujących swoje obowiązki na najniższych szczeblach, a także doprowadzić do racjonalnego określenia liczby nakładanych na nich obowiązków. Możemy to czynić z pełnym przekonaniem, gdyż większość z nas ma możliwość bezpośredniej obserwacji i oceny owych przemian, które w wielu przypadkach miały wymiar propagandowy. Przejmowanie spraw przez jednostki nadrzędne napotyka nadal poważne trudności, pomoc w pełnieniu dyżurów zdarzeniowych jest niewielka, a nieracjonalna skala delegacji, brak transparentnego systemu awansów i doboru kadr powodują, że nie maleje rozgoryczenie i obciążenie prokuratorów prokuratur rejonowych.

Będziemy się upominać o ochronę praw prokuratorów, wobec których z niejasnych powodów wdrożono postępowania dyscyplinarne lub bezwzględnie delegowano do jednostek niższego szczebla, w tym poza miejscem ich zamieszkania.
Uważamy, iż tego typu działania powinny spotykać się z jednoznaczną negatywną oceną ze strony naszego środowiska.

Chcielibyśmy w tym miejscu, powołując się na słowa Władysława Bartoszewskiego, iż „warto być przyzwoitym” zaapelować do wszystkich tych osób, które w chwilowych korzyściach upatrują potwierdzenia swoich profesjonalnych kompetencji, aby podjęły próbę refleksji i zrozumienia, jak głęboka wartość tkwi w tej prostej wypowiedzi.

Mamy świadomość, że wiele osób prezentuje podobne wartości i ten sam punkt widzenia na zachodzące zmiany w prokuraturze. Wielu z Was oczekiwało tego dnia i możliwości aktywnego włączenia się w pracę Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich do nawiązywania kontaktów z aktualnymi władzami, a także organizowania się w swoich środowiskach i miejscach pracy. Uważamy, że razem będziemy silniejsi, a nasz głos stanie się bardziej słyszalny i respektowany przez decydentów.

Reprezentując głos części środowiska chcemy współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prokuratorów, by osiągnąć europejskie standardy wykonywania naszego zawodu.

Wyrażamy przekonanie, iż naszą aktywnością, wiedzą, doświadczeniem, a także niezbędną refleksją jesteśmy w stanie przyczynić się do obrony zasad demokratycznego państwa prawa, a także wszystkich prokuratorów realizujących rzetelnie i każdego dnia swoje zadania służbowe.