Statut

Stowarzyszenia Prokuratorów

Postanowienia ogólne

Powołuje się Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest m. st. Warszawa.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji prawników o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego,
 2. Dążenie do usytuowania prokuratury jako organu wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Dążenie do zapewnienia prokuratorom podmiotowości, niezależności i autonomii w podejmowaniu decyzji oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom niezgodnego z prawem naruszania ich niezależności,
 4. Działania na rzecz stworzenia warunków do wykonywania przez prokuratorów swoich zadań rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie, z poszanowaniem praw i wolności jednostki oraz interesu publicznego,
 5. Stworzenie równych szans i możliwości godnego wykonywania zawodu przez prokuratorów i urzędników prokuratury, bez względu na zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
 6. Kształtowanie postaw etycznych prokuratorów ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o honor i godność zawodu,
 7. Ochrona autorytetu prokuratury,
 8. Rzetelne prezentowanie jej działalności w środkach masowego przekazu,
 9. Promowanie praworządności i propagowanie na forum publicznym znaczenia niezależności prokuratora oraz pozycji silnej i obiektywnej prokuratury w demokratycznym państwie prawnym,
 10. Popularyzowanie prawa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Reprezentowanie środowiska prokuratorskiego wobec organów władzy państwowej oraz przedstawianie na forum publicznym, w tym w środkach masowego przekazu, problemów związanych z jego funkcjonowaniem,
 2. Zgłaszanie potrzeb legislacyjnych i opiniowanie aktów prawnych w kwestiach dotyczących prokuratury i jej zadań oraz współdziałanie w tym zakresie z władzą ustawodawczą, innymi organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi,
 3. Prowadzenie niezarobkowej działalności wydawniczej, edukacyjnej oraz szkoleniowej poprzez organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń prokuratorów oraz organizowanie wydarzeń kulturalnych odpowiadających celom Stowarzyszenia,
 4. Wydawanie periodycznego pisma informującego o działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony internetowej,
 5. Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników, w tym ze stowarzyszeniami sędziów i prokuratorów,
 6. Organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej i prawnej dla członków Stowarzyszenia.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być asesor prokuratorski, prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a także prokurator Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokurator w stanie spoczynku.
 2. Utrata stanowiska prokuratora bądź asesora nie powoduje ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, o ile zarząd w drodze uchwały nie podejmie decyzji o skreśleniu ze Stowarzyszenia osoby, która utraciła stanowisko prokuratora bądź asesora.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która spełnia wymagania formalne z § 9 ust. 1 i złoży pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o gotowości uiszczania składek członkowskich wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Decyzję w przedmiocie nabycia członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia osobie ubiegającej się przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zebraniu.
 4. Uchwała odmawiająca wymaga sporządzenia uzasadnienia.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która w dotychczasowej działalności wybitnie zasłużyła się dla rozwoju idei niezależnej prokuratury i niezależności prokuratorów. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków.
 2. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego, na wniosek Zarządu lub co najmniej 20 członków zwyczajnych, podejmuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. Dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia i jego organów,
 4. Korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Brania udziału w pracach Stowarzyszenia dla realizacji jego celów,
 3. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 1. Członkowie honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia bez prawa do głosowania nad uchwałami przez nie podejmowanymi.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. W przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu lub 20 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w przedmiocie pozbawienia godności członka honorowego.

Członkostwo zwyczajne nabywa się z datą podjęcia uchwały przez Zarząd, a ustaje ono w chwili skreślenia z listy członków albo prawomocnego wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
  • Złożenia przez członka Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  • Odejścia członka ze służby prokuratorskiej, z wyjątkiem przejścia w stan spoczynku,
  • Śmierci.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na wniosek zainteresowanego lub z urzędu.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  • Nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz,
  • Podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  • Odmowy uiszczania składek lub zaprzestania ich płacenia przez okres sześciu miesięcy.
 2. Wniosek o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może złożyć grupa co najmniej 20 członków zwyczajnych lub Zarząd.
 3. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 1. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
  • pisemnego wniosku członka, którego zawieszenie dotyczy.
  • z urzędu, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić członka w jego prawach w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w par. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2.
 3. Wniosek o zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 2 może złożyć grupa co najmniej 20 członków zwyczajnych lub zarząd Stowarzyszenia.
 4. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia skutkuje brakiem możliwości realizacji praw i obowiązków określonych w pa. 12, 13, 14.
 5. Zawieszenie i przywrócenie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.
 6. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie przywrócenia zawieszonego członka w terminie 30 dni od ustania przyczyny zawieszenia lub otrzymania wniosku zainteresowanego, którego zawieszenie dotyczy.
 1. Odpis uchwały w przedmiocie wykluczenia, zawieszenia w prawach członka lub przywrócenia członkostwa wraz z uzasadnieniem Zarząd Stowarzyszenia przesyła wnioskodawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, a  członkowi, którego uchwała dotyczy pocztą, na adres wskazany w deklaracjach członkowskich. W przypadku zwrotu przesyłki przez pocztę jako nieodebranej, odpis uchwały uznaje się za doręczony z dniem następującym, po upływie terminu do podjęcia awizowanej korespondencji.
 2. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia, zawieszenia lub odmowy przywrócenia w prawach członka podmiotom wymienionym w ustępie 1 służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Na brak uchwały Zarządu, o której mowa w § 17 a ust. 6 członkowi, którego sprawa dotyczy przysługuje zażalenie do Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do niego przystąpić ponownie po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.
Organy Stowarzyszenia
 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Przepis § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.
 5. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 6. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.
 7. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 8. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez:

 1. Komisję Rewizyjną,
 2. Co najmniej jedną piątą członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, pisemnie lub pocztą elektroniczną na 1 miesiąc przed terminem zebrania.
 2. Zawiadomienie musi zawierać projekt porządku obrad proponowany przez Zarząd oraz określony tryb jego przeprowadzenia. W wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków zwyczajnych Stowarzyszenia, projekt porządku obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku.
 1. Walne i Nadzwyczajne Zebranie Członków może odbyć się w formie:
  • bezpośredniego zebrania członków,
  • bezpośredniego zebrania członków połączonego z uczestnictwem członków przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line),
  • Wyłącznie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line).
 2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (on-line) odbywa się przy zapewnieniu:
  • transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia może się wypowiadać w toku obrad,
  • wykonywania prawa głosu w głosowaniach jawnych.
 3. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków mające charakter wyborczy lub sprawozdawczo-wyborczy odbywa się zawsze w formie bezpośredniego zebrania członków.
 4. Tryb przeprowadzenia Walnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków określa każdorazowo zarząd w zawiadomieniu, o którym mowa w § 22 ust. 2.
 5. Sposób uczestnictwa i przebieg zebrań z wykorzystaniem trybu on-line określa regulamin walnego zebrania członków.
 1. Walne Zebranie Członków jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia. Głosowanie może być tajne, jeżeli Zebranie podejmie taką decyzję.
 3. Jeżeli na Walnym Zebraniu nie ma określonej w ust. 1 liczby członków zwyczajnych, zwołuje się Zebranie w drugim terminie, w tym samym dniu po upływie 1 godziny od pierwszego terminu, bez konieczności ponownego powiadamiania członków Stowarzyszenia. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych.
 1. Głosowanie przez pełnomocnika dopuszczalne jest wyłącznie podczas Walnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków nie mających charakteru wyborczego lub sprawozdawczo – wyborczego.
 2. Pełnomocnikiem może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentacji i wykonania prawa głosu na Walnym lub Nadzwyczajnym Zebraniu Członków dołącza się do protokołu Walnego Zebrania Członków. Pełnomocnictwo winno spełniać wymogi określone w odrębnych przepisach.
 4. Walne Zebranie Członków może odmówić uwzględnienia pełnomocnictwa, jeżeli nie spełnia ono wymogów formalnych lub istnieją wątpliwości do prawidłowego umocowania pełnomocnika lub pełnomocnictwo zostanie cofnięte.
 5. Pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż trzech członków Stowarzyszenia.
 6. Pełnomocnikiem nie może być osoba biorąca udział w zebraniu w formie on-line.
 7. Oddanie głosu przez pełnomocnika następuje po oddaniu głosów przez członków Stowarzyszenia uczestniczących osobiście w obradach Walnego Zebrania Członków.
 8. Członków Stowarzyszenia reprezentowanych przez pełnomocników umocowanych zgodnie ze Statutem uważa się za obecnych podczas Walnego Zebrania Członków.
 1. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków.
 2. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. ustalenie liczby członków Zarządu,
 5. wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie członków tych organów,
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi z jego działalności na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalanie zmian w Statucie,
 8. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i zagranicznych organizacji prawników,
 11. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym,
 12. podejmowanie uchwał w przedmiocie nadawania i pozbawiania godności członka honorowego,
 13. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
 15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 16. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od trzech do dwunastu osób, wśród których są Prezes, Wiceprezes ds. organizacyjnych, Wiceprezes ds. finansowych.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera wiceprezesów, o których mowa w ust. 1.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, jego obowiązki pełni Wiceprezes ds. organizacyjnych do daty najbliższego Walnego Zebrania Członków, na którym powinien zostać wybrany nowy Prezes Zarządu.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa wymienionego w § 1, zarząd wybiera na wakujące miejsce innego członka Zarządu.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio § 19 ust. 7.
 6. Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie otrzymują wynagrodzenia.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 5. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
 6. przygotowywanie projektu porządku obrad Walnego Zebrania Członków oraz projektów uchwał,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 8. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 10. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 11. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 12. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
 13. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia,
 14. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 15. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 1. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes ds. organizacyjnych.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa, a pod jego nieobecność Wiceprezesa ds. organizacyjnych.
 3. Przepisy § 21a stosuje się odpowiednio do posiedzeń zarządu. O sposobie przeprowadzenia posiedzenia decyduje prezes zarządu.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub jeden z Wiceprezesów.
 2. Jeżeli wskutek złożenia oświadczenia woli powstaje po stronie Stowarzyszenia zobowiązanie majątkowe, jedną z osób je składających musi być Wiceprezes ds. finansowych.
 1. Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja przyjmuje regulamin pracy, a także wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 3. Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 29 ust. 2; uchwały zapadają przy udziale co najmniej dwóch jej członków.
 4. Przepisy § 21a stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji rewizyjnej. O sposobie przeprowadzenia posiedzenia decyduje każdorazowo przewodniczący.
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
  • kontrola przestrzegania prawa i Statutu przez Zarząd,
  • kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,
  • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
  • prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów uchwał,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  • przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 2. Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
Majątek Stowarzyszenia
 1. 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, dotacje i zapisy.
 2. Stowarzyszenie jest jednostką mikro i prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Działania, o których mowa w § 7, są finansowane ze środków Stowarzyszenia.
 4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków, zaś sposób jej regulowania określa Zarząd w drodze uchwały.

Zmiana statutu
 1. Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwała w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia wymaga większości co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wniosek o dokonanie zmiany statutu przedkłada Zarząd Stowarzyszenia lub co najmniej jedna piąta członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przepisy końcowe
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia składa Zarząd lub co najmniej jedna trzecia członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.