Nowe czyny zabronione – art. 270a kk i art. 271a kk.

Dnia 1 marca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych ustaw (ogłoszona w Dz.U. pod poz.244 w dniu 13 lutego 2017 roku).
Wskazany akt prawny wprowadza nowe typy czynów zabronionych związane z szeroko pojętym obrotem fakturami i obejmuje przestępstwa określone w art. 270a kk oraz 271a kk.
Ponadto zawiera szereg regulacji odnoszących się do zasad wymiaru kary wprowadzając typy kwalifikowane (łącznie ze zbrodnią), a także typy uprzywilejowane związane z łagodzeniem odpowiedzialności karnej (art. 277a kk -277d kk.
Wprowadzone zostały także zmiany w art.115 kk (tzw. słowniczku) poprzez nowe brzmienie § 7, a także dodanie § 7a oraz § 14a.

Tutaj znajdziesz tekst ustawy.