O nas

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało powołane dnia 4 stycznia 2017 roku.

Inicjatywa powołania niezależnego stowarzyszenia prokuratorów narodziła się wiosną 2016 roku i wówczas podjęta została pierwsza próba powołania Stowarzyszenia, które za podstawowy cel stawia sobie doprowadzenie do tego, aby prokuratura stała się organem konstytucyjnym. Wówczas 50 członków – założycieli z całej Polski powołało Stowarzyszenie, które jednak nie uzyskało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Inicjatywą prokuratorów zainteresował się Prokurator Okręgowy w Warszawie, który zażądał od Sądu kopii dokumentów założycielskich Stowarzyszenia i listy członków założycieli. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba, podjęta przez 20 członków – założycieli latem 2016 roku. Również wówczas dokumenty założycielskie zostały skopiowane i przesłane Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie.

I wreszcie 4 stycznia 2017 roku 10 członków – założycieli skutecznie powołało Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” i dokonało pierwszego wyboru władz Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu został prokurator Krzysztof Parchimowicz. W skład zarządu weszli ponadto prokurator Dariusz Korneluk i prokurator Katarzyna Gembalczyk. W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali prokurator Andrzej Janecki, prokurator Magdalena Wiśniewska i prokurator Ireneusz Szeląg.

Dnia 27 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660370.

Dnia 27 maja 2017 roku odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które dokonało wyboru nowych władz na kadencję 2017 – 2021. Prezesem zarządu ponownie wybrany został prokurator Krzysztof Parchimowicz. Wiceprezesami są prokuratorzy Katarzyna Kwiatkowska i Dariusz Korneluk. Komisję rewizyjną tworzą prokuratorzy Ewa Wrzosek, Joanna Garus i Maciej Prabucki.

Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszeniarnu003cstrongu003eLex Super Omniau003c/strongu003e
Zarząd powołany dn. 2 października 2021 r. na kadencję 2021 – 2025:

u003cstrongu003eZarząd powołany dn. 2 października 2021 r.u2028na kadencję 2021 – 2025:u003c/strongu003ernu003culu003ern tu003cliu003eprok. Mariusz Krasoń – wiceprezes do spraw organizacyjnych, pełniący obowiązki prezesa zarządu (w związku z rezygnacją prok. Katarzyny Kwiatkowskiej)u003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Robert Kmieciak  – pełniący obowiązki wiceprezesa do spraw finansowych (w związku z rezygnacją prok. Dariusza Korneluka)u003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Aleksandra Antoniak-Drożdżu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Jacek Bilewiczu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Katarzyna Gembalczyku003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Paweł Piku003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Alfred Staszaku003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Piotr Wójtowiczu003c/liu003ernu003c/ulu003e

u003cstrongu003eKomisja rewizyjna dn. 2 października 2021 r. u2028na kadencję 2021 – 2025:u003c/strongu003ernu003culu003ern tu003cliu003eprok. Joanna Garusu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Małgorzata Szeroczyńskau003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Robert Wypychu003c/liu003ernu003c/ulu003e

Zarząd kadencji 2017 – 2021:

u003cstrongu003eZarząd kadencji 2017 – 2021:u003c/strongu003ernu003culu003ern tu003cliu003eprok. Krzysztof Parchimowicz – prezes zarząduu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Katarzyna Kwiatkowska – wiceprezes do spraw organizacyjnychu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Dariusz Korneluk – wiceprezes do spraw finansowychu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Jacek Bilewiczu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Katarzyna Gembalczyku003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Andrzej Kaucz / prok. Mariusz Krasońu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Michał Mistygacz,u003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Jarosław Onyszczuku003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Iwona Palkau003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Paweł Piku003c/liu003ernu003c/ulu003e

u003cstrongu003eKomisja rewizyjna kadencji 2017 – 2021:u003c/strongu003ernu003culu003ern tu003cliu003eprok. Joanna Garusu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Maciej Prabuckiu003c/liu003ern tu003cliu003eprok. Ewa Wrzoseku003c/liu003ernu003c/ulu003e

Dołącz do stowarzyszenia

Warunki dołączenia do stowarzyszeniarnu003cstrongu003eLex Super Omniau003c/strongu003e

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Prokuratorów,,Lex super omniau0022 może być asesor prokuratorski, prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury,rna także prokurator Instytutu Pamięci Narodowej oraz prokurator w stanie spoczynku.rnrnWarunkiem nabycia członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.rnrnPonadto zgodnie z uchwałą o zmianie statutu Stowarzyszenia, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dnia 23 listopada 2019 roku, kandydatrnskłada powyższą deklarację wraz z pisemną rekomendacją co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.rnrn00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjnernu003cstrongu003eLex Super Omniau003c/strongu003e

u003cstrongu003eNumer rachunku bankowego i składkau003c/strongu003ernrnNumer rachunku bankowego Stowarzyszenia Lex Super Omnia:rnrnu003cstrongu003e24 1140 2004 0000 3202 7667 1284.u003c/strongu003ernrnZgodnie z uchwałą nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 2 października 2021 r. w przedmiocie podwyższenia składki członkowskiej u003cstrongu003ewysokość rocznej składki członkowskiej ustalona została na kwotę 300 zł.u003c/strongu003e