Stanowisko w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” popiera krytyczne uwagi, dotyczące projektowanych zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a zwłaszcza zawarte w opinii Rady z dnia 30 stycznia 2017 r.

Sądy w Polsce stanowią władzę równą i odrębną od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości muszą być niezawiśli. Ustrój Sądów i niezależność Sędziów winny stanowić nienaruszalną gwarancję realizacji konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego.

Proponowane zmiany zmierzają wyłącznie do umniejszenia rangi Sądów powszechnych, jako władzy niezależnej od pozostałych władz i zmierzają wprost do ich upolitycznienia.

Argumenty o braku kontroli nad Sądami oceniamy jako próbę manipulacji opinią publiczną, wyraz dążenia do odstąpienia od zasady trójpodziału władz i próbę powielenia metody, która doprowadziła do destrukcji  Trybunału Konstytucyjnego.

Każdy obywatel Rzeczpospolitej  musi być pewny, że jego sprawa będzie rozpoznana przez niezawisły sąd. Projektowana zmiana  ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa pozbawia obywateli podstawowej gwarancji  rzetelnego procesu.

 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

 

„ W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władz …

… Gdzie w jednej osobie lub jednym ciele urzędowym władza prawodawcza łączy się z władzą wykonawczą, tam nie masz wolności albowiem istnieje obawa, że ten sam monarcha (…) stanowić będzie prawa tyrańskie, by je wykonywać po tyrańsku. (…) Nie masz wolności, skoro władza sądownicza nie jest oddzielną od władzy prawodawczej i wykonawczej. Jeśli złączona jest z władzą prawodawczą, powstaje samowolność w stosunku do życia i wolności obywatela, albowiem sędzia będzie zarazem prawodawcą. Jeśli jest złączona z władzą wykonawczą, sędzia będzie posiadać władzę ujarzmiciela…”

 

Monteskiusz „O duchu praw”

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.