Zmiana art. 156 § 1 kk, art. 207 § 1 kk i innych przepisów kodeksu karnego.

W dniu 24 lutego 2017 roku Sejm uchwalił kolejne zmiany w ustawie Kodeks karny, ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawie – Kodeks postępowania karnego (druk 846).
Pośród wprowadzanych zmian na uwagę zasługuje zmiana w art. 156 § 1 kk – czyn ten staje się zbrodnią zagrożoną karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności, podobnie zresztą jak typ kwalifikowany z art. 156 § 3 kk. W tym ostatnim przypadku dolna granica ustawowego zagrożenia została ustalona na 5 lat, a za czyn ten można będzie orzec karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Dodaje się również art. 189§ 2a kk w brzmieniu:
„Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”
Art. 207 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.
Dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”.
Zwiększeniu ulegają sankcje występków określonych w art. 210 § 1 i 2 kk oraz art. 211 kk.
W chwili obecnej trwają prace nad ustawą w Senacie RP (druk 435).
Zgodnie z art. 4 ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od jej ogłoszenia.

Tutaj cały tekst ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.