Prace legislacyjne – planowane zmiany w przepisach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 1231) dotyczącym przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji określonych w Rozdziale XXI Kodeksu karnego.
Projektowane zmiany wprowadzają nowy typ czynu zabronionego w art. 178b kk w brzmieniu:
„Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Jednocześnie dokonuje się zmian art. 42 kk poprzez dodanie § 1a nakazującego sądowi obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b kk lub w art. 180a kk, a ponadto w art 178 kk poprzez dodanie § 1a podwyższa się do 2 lat dolną granicę kary pozbawienia wolności w przypadku popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kk.
Nowe brzmienie otrzymuje także art. 244 kk.
W Kodeksie postępowania karnego do art. 213 wprowadza się § 1b w brzmieniu:
„ W postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym określone w rozdziale XXI Kodeksu karnego należy także uzyskać informacje z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej przez Policję, dotyczące oskarżonego. Jeżeli od sporządzenia tych informacji upłynął okres 6 miesięcy, należy uzyskać je ponownie”.
Dodatkowo istotne zmiany mające wpływ na sposób prowadzenia postępowania projektowane są w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm).
Przede wszystkim w sposób kompleksowy reguluje się kwestię możliwości przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu oraz podobnie działającego środka w sytuacji braku zgody, a także w art. 129 wprowadza się obowiązek poddania kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu uczestniczącego w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.
Aktualnie projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.