Uchwała programowa Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 27 maja 2017 roku.

Uchwała programowa

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

z dnia 27 maja  2017  roku

 

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” w trosce o zapewnienie właściwych zasad funkcjonowania prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej w demokratycznym państwie prawa określa podstawowe obszary działalności, które mają determinować wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych inicjatywach i obejmują:

 

 1. Budowę niezależnej i sprawnej prokuratury RP jako ważnego elementu wymiaru sprawiedliwości.
 2. Działania na rzecz przestrzegania zasady niezależności prokuratorów.
 3. Tworzenie rzetelnego obrazu prokuratury RP w mediach i opinii publicznej.
 4. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawniczymi.

Budowa niezależnej i demokratycznej prokuratury RP jako ważnego elementu wymiaru sprawiedliwości powinna uwzględniać:

 • Inicjowanie działań na rzecz stworzenia nowych przepisów regulujących ustrój i funkcjonowanie prokuratury;
 • Propagowanie modelu sytuującego prokuraturę jako aktywnego, obiektywnego oskarżyciela i uczestnika postępowania sądowego z uwzględnieniem elementów śledczych;
 • Dążenie do zapewnienia stabilizacji funkcjonowania prokuratury w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez usytuowanie jej w Konstytucji RP;
 • Działania na rzecz usprawnienia pracy prokuratury i wyeliminowania czynności biurokratycznych, fasadowych utrudniających realizacją podstawowych zadań;
 • Aktywny udział Stowarzyszenia we wszelkich pracach legislacyjnych odnoszących się do prokuratury zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”.

Działania na rzecz przestrzegania zasady niezależności prokuratorów będą realizowane poprzez :

 • Przeciwdziałanie wszelkim przejawom naruszania niezależności prokuratorskiej;
 • Aktywny udział w postępowaniach dyscyplinarnych oraz wspieranie prokuratorów ponoszących negatywne konsekwencje swojej niezależności;
 • Bieżące monitorowanie zmian organizacyjnych zachodzących w prokuraturze połączone z systematyczną analizą obciążenia sprawami poszczególnych szczebli organizacyjnych;
 • Kształtowanie niezależnych i etycznych postaw prokuratora zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki przyjętych uchwałą Krajowej Rady Prokuratorów z dnia 19 września 2012 roku Nr 468/12.

Tworzenie rzetelnego obrazu prokuratury RP w mediach i opinii publicznej nastąpi w efekcie:

 • Merytorycznej i rozważnej reakcji na wszelkie przejawy krytyki prokuratorów i prokuratury;
 • Prowadzenia aktywnej polityki medialnej powiązanej z budową wielu kanałów komunikacji pozwalających dotrzeć do możliwie największego grona odbiorców;
 • Dbałości o właściwy i zrozumiały przekaz, zarówno w warstwie językowej, jak i merytorycznej;
 • Tworzenia programów edukacyjnych prezentujących w sposób przystępny zadania i charakter pracy prokuratorów;
 • Działań na rzecz zapewnienia godnych warunków pracy prokuratorom i urzędnikom prokuratury.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami prawniczymi ma na celu:

 • Podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska prokuratorskiego wokół Stowarzyszenia, włączanie w jego pracę członków istniejących już organizacji i związków zawodowych oraz aktywizacja prokuratorów pozostających w stanie spoczynku;
 • Nawiązywanie kontaktów i bieżącej współpracy z organizacjami prawniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń sędziowskich;
 • Wspieranie środowiska sędziowskiego w sytuacji pojawiających się zagrożeń związanych z naruszaniem zasady trójpodziału władz;
 • Współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami prokuratorskimi, które promują zasadę niezależnej od bezpośredniej podległości prokuratury władzy wykonawczej i niezależności prokuratorów.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.