List do sędziego Krystiana Markiewicza, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękujemy Panu za udział w Walnym Zebraniu Członków i przekazane Stowarzyszeniu „Lex super omnia” wyrazy wsparcia środowisk prawniczych.
Jednocześnie informujemy, że Walne Zebranie zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia do przystąpienia i włączenia się w prace Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Członkowie Stowarzyszenia „Lex super omnia” zachowali bowiem w pamięci budującą atmosferę Kongresu Prawników Polskich, utożsamiają się z ideą Porozumienia i z przyjętą w Katowicach deklaracją.
Wobec powyższego zwracamy się do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o udzielenie rekomendacji i pomocy w przystąpieniu do Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
Załączamy statut Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”. Zwracamy uwagę Pana Prezesa, że zadania Stowarzyszenia wykraczają poza sferę związaną z naszym środowiskiem zawodowym. Statut bowiem nakazuje nam (par. 6 pkt 1) wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego, a ten i inne cele, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” będzie realizować (par. 7 pkt 5) poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników.
Deklarujemy niezwłoczne dopełnienie wymogów formalnych i naszą aktywność w działalności Porozumienia, a w szczególności wyrażamy gotowość udziału w pracach legislacyjnych z zakresu prawa karnego oraz w przygotowaniu projektów ustaw o charakterze ustrojowym.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Kwiatkowska, Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Parchimowicz, Prezes Zarządu