List do sędziego Krystiana Markiewicza, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Szanowny Panie Prezesie,

Dziękujemy Panu za udział w Walnym Zebraniu Członków i przekazane Stowarzyszeniu „Lex super omnia” wyrazy wsparcia środowisk prawniczych.
Jednocześnie informujemy, że Walne Zebranie zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia do przystąpienia i włączenia się w prace Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Członkowie Stowarzyszenia „Lex super omnia” zachowali bowiem w pamięci budującą atmosferę Kongresu Prawników Polskich, utożsamiają się z ideą Porozumienia i z przyjętą w Katowicach deklaracją.
Wobec powyższego zwracamy się do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o udzielenie rekomendacji i pomocy w przystąpieniu do Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.
Załączamy statut Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”. Zwracamy uwagę Pana Prezesa, że zadania Stowarzyszenia wykraczają poza sferę związaną z naszym środowiskiem zawodowym. Statut bowiem nakazuje nam (par. 6 pkt 1) wspieranie działań podejmowanych dla urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego, a ten i inne cele, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” będzie realizować (par. 7 pkt 5) poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami prawników.
Deklarujemy niezwłoczne dopełnienie wymogów formalnych i naszą aktywność w działalności Porozumienia, a w szczególności wyrażamy gotowość udziału w pracach legislacyjnych z zakresu prawa karnego oraz w przygotowaniu projektów ustaw o charakterze ustrojowym.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Kwiatkowska, Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Parchimowicz, Prezes Zarządu

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.