Uchwała w sprawie trybu uiszczenia składki członkowskiej

Uchwała nr 18/11/2017

z dnia 12 czerwca 2017r.

zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” w sprawie ustalenia trybu uiszczania składki członkowskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, działając na podstawie § 34 statutu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Składka członkowska w wysokości 250 zł rocznie, której wysokość została określona na Walnym Zebraniu Członków uchwałą nr 7/2017 z dnia 27 maja 2017 r., płatna jest jednorazowo w terminie do dnia 30 marca każdego roku składkowego w formie przelewu bankowego, pocztowego na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Lex Super Omnia” nr 24 1140 2004 0000 3202 7667 1284.
 2. W tytule wpłaty należy obowiązkowo wskazać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia z dopiskiem: „składka członkowska za dany rok składkowy”.
 3. Składkę członkowską za rok 2017 należy uregulować do dnia 30 lipca 2017r.

§ 2

 1. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej jest dowód wpłaty zawierający co najmniej:
 2. imię i nazwisko członka Stowarzyszenia,
 3. okres za który opłacana jest składka.
 4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 3 pkt 1 umożliwiających identyfikację członka i tytułu wpłaty, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§ 3 

 1. Ewidencję Składek Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi wiceprezes ds. finansowych zarządu stowarzyszenia.
 2. Na podstawie prowadzonej Ewidencji Składek Stowarzyszenia, osoba wskazana w ust. 1 sporządza wykazy członków Stowarzyszenia, którzy uiścili składkę.
 3. Ewidencja Składek Stowarzyszenia jest jawna dla jego członków. Każdy ma prawo zwrócić się do Zarządu o przekazanie informacji o prawidłowości wnoszenia przez niego składek, a także prawidłowości ich ewidencjonowania.
 4. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.