Apel do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana o skorzystanie z prawa veta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

Ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podważają  standardy rzetelnego procesu, które stanowią gwarancję sprawiedliwych orzeczeń.

Jako prokuratorzy chcemy występować w imieniu Państwa przed niezawisłymi sędziami, którzy orzekają w niezależnych sądach.

Zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej.

W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.

Liczymy, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.