Apel do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana o skorzystanie z prawa veta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.

Ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podważają  standardy rzetelnego procesu, które stanowią gwarancję sprawiedliwych orzeczeń.

Jako prokuratorzy chcemy występować w imieniu Państwa przed niezawisłymi sędziami, którzy orzekają w niezależnych sądach.

Zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej.

W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.

Liczymy, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.

 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.