Pismo do Krajowej Rady Prokuratorów dotyczące nowego Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów.

Warszawa, dnia 11 września 2017 roku

Krajowa Rada  Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” z dezaprobatą przyjęło uchwałę Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym z dnia 30 sierpnia 2017 roku odmawiającą poddania szerszym konsultacjom opracowywanego obecnie Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów.

Powyższe wynika przede wszystkim z tego, iż dokument mający w przyszłości determinować ocenę postępowania prokuratorów w służbie i poza służbą przygotowywany jest w wąskim gronie osób w oparciu o absolutnie nieznane założenia aksjologiczne. Może to budzić podejrzenia, iż konstruowany jest w taki sposób, aby zapewnić obecnemu kierownictwu prokuratury możliwość wykorzystywania zapisów dokumentu do ograniczania krytyki, prawa stowarzyszania się i realizowania w związku z tym celów statutowych określonych organizacji. Przyjęte rozwiązania w związku z tym mogą pozostawać w sprzeczności z Rekomendacją (2000)19 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 06 października 2000 roku, a także Opinią Nr 9 Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) z dnia 17 grudnia 2014 roku.

Należy zwrócić uwagę, iż obowiązujący aktualnie Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratora, przyjęty przez Krajową Radę Prokuratury na mocy uchwały z dnia 19 września 2012 roku Nr 468/12 nie budzi żadnych zastrzeżeń w środowisku i trudno znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla jego zmiany. Nie może też zejść z pola uwagi, że ustawodawca początkowo również nie dostrzegał przesłanek do jego zmiany odstępując od wprowadzenia w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.) delegacji dla Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnym do uchwalenia nowego Zbioru. Stosowny przepis został  dopiero uchwalony na mocy zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw  z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452). Okoliczność ta jedynie zwiększa podejrzenia co do instrumentalnego traktowania dokumentu.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” nie może także podzielić stanowiska co do faktycznej reprezentatywności Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, a przez to zapewnienia w trakcie prac nad projektem głosu wszystkich środowisk. Należy w tym miejscu  zwrócić uwagę, iż o ile członkowie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym zgodnie z zapisami ustawy Prawo o prokuraturze w znacznej większości wybierani są w demokratycznych wyborach, to w tym przypadku pierwszy skład został w całości wyznaczony przez Prokuratora Generalnego, stosownie do zapisów art. 59 §1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o prokuraturze. Taki stan rzeczy, w ocenie Stowarzyszenia winien determinować aktualnych członków Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym podejmujących decyzję o opracowaniu i uchwaleniu nowego Zbioru  do zachowania pełnej transparentności i otwartości w działaniu, aby w ten sposób nie narazić się na zarzuty intencjonalnego działania w imię partykularnych interesów. Trzeba bowiem pamiętać, iż tak  jak zapisy Zbioru będę determinować ocenę zachowania prokuratorów, tak ich treść będzie oceniana przez pryzmat profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektującego pożądane relacje z otoczeniem społecznym postępowania członków Rady.

W związku z zaprezentowanymi powyżej racjami Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” stanowczo oświadcza, iż nie może zaakceptować stanowiska przedstawionego w uchwale z dnia 30 sierpnia 2017 roku i jednocześnie ponownie apeluje o poddanie projektu Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów konsultacjom środowiskowym.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.