II Śląskie Forum Karnoprocesowe

W dniu 12 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się II Śląskie Forum Karnoprocesowe pt. „Konstytucyjne podstawy procesu karnego”. Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” było jednym z patronów honorowych tego przedsięwzięcia, w którym brali również, zarówno w formie czynnej jak i biernej, udział członkowie Stowarzyszenia.
Dyskusja odbyła się w dwóch panelach. W pierwszej części referaty wygłosili: dr hab. Mariusz Jagielski pt. „Znaczenie i rola norm konstytucyjnych w kontekście procesu karnego”, dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ pt. „Jawność rozprawy głównej a gwarancje przewidziane w Konstytucji RP” i Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Konstytucyjne aspekty procesu karnego w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich”.
Dr M. Jagielski sporo uwagi poświęcił interpretacyjnej funkcji Konstytucji w procesie karnym, która przejawia się w tym, że wykładnia szczegółowych przepisów winna być dokonywana w duchu konstytucyjnych zasad dotyczących procesu karnego, a te zasady to: zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada legalizmu oraz zasada godności człowieka.
Prof. R. Koper szczegółowo zajął się zagadnieniem konstytucyjności art. 360 § 2 Kodeksu postępowania karnego wyrażając pogląd, iż może on naruszać art. 45 ust. 1 Konstytucji poprzez to, że strona jaką jest prokurator w postępowaniu przed sądem decyduje w sposób arbitralny o prawach innych stron. Nie dostrzega natomiast naruszenia ustawy zasadniczej przez unormowanie zawarte w art. 357 K.p.k.
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawił kilka ważkich zagadnień, którymi w ostatnim czasie zajmowało się Biuro RPO w aspekcie ich konstytucyjności, a mianowicie kwestią pozyskiwania przez służby danych telekomunikacyjnych, wykorzystaniem dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego ( art. 168 a K.p.k. ) wykorzystaniem dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej ( art. 168 b K.p.k. i art. 237 a K.p.k. ), zaskarżalnością postanowienia o ekshumacji, skargą nadzwyczajną w prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz unormowaniem zawartym w art. 137 § 2 Prawa o prokuraturze.
W drugiej części panelistami byli: adw. dr Dominika Lapawa, która mówiła na temat pozaustawowego kontratypu działania w ramach uprawnień wynikających z prawa do obrony w kontekście nowelizacji art. 233 § 1a Kodeksu karnego”. Problematyką owoców zatrutego drzewa z perspektywy oskarżyciela publicznego zajął się prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie Mariusz Krasoń, zaś dr Katarzyna Sychta wygłosiła referat na temat „Postępowanie odwoławcze w świetle Konstytucji RP”.
Podsumowując swoje wywody dr D. Lapawa stwierdziła, że w kontekście uregulowania art. 233 § 1a Kodeksu karnego, uchwały Sądu Najwyższego dot. kontratypu pozaustawowego złożenia fałszywych zeznań w zakresie realizacji prawa do obrony, straciły aktualność. Budzi natomiast wątpliwości zgodność wymienionego unormowania z art. 42 ust. 2 Konstytucji.


Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie prok. Mariusza Krasonia, który analizując funkcjonowanie art. 168a K.p.k. w praktyce, między innymi wskazał wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27.04.2017 sygn. II AKa 213/16 , który może stanowić ważną wskazówkę interpretacyjną.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.