Oświadczenie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) w sprawie sytuacji niezależności sądownictwa w Polsce.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które odbyło się w Strasburgu 8-10 listopada 2017 roku,  wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE biorąc pod uwagę:

  • Opinię Biura CCJE z 7 kwietnia 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa (CCJE-BU(2017)5Rev);
  • Oświadczenie Prezydium CCJE z 17 lipca 2017 roku o niedawnym przyjęciu przez polski Parlament dwóch ustaw dotyczących polskiego sądownictwa oraz projektu ustawy o polskim Sądzie Najwyższym (CCJE-BU(2017)6); oraz
  • Opinię Biura CCJE z 12 października 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej (CCJE-BU(2017)9Rev);

potwierdza, że dokumenty te odzwierciedlają stanowisko CCJE;

wyraża ubolewanie, że do tej pory zalecenia zawarte w tych dokumentach nie zostały wzięte pod uwagę;

ma nadzieję i oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie;

i oferuje stałą pomoc CCJE w tym zakresie.

Powyższe oświadczenie w wersji polskiej i angielskiej zostało opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Ponadto Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) wydała opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o KRS. Wnioski tej opinii są następujące:

  • Biuro CCJE, reprezentujące członków CCJE, będących czynnymi sędziami ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy, powtarza raz jeszcze, że Projekt ustawy stanowiłby krok wstecz w kwestii niezależności sądownictwa w Polsce. Jest również niepokojący co do przesłania, jakie wyraża w kwestii wartości sędziów dla społeczeństwa, ich miejsca w porządku konstytucyjnym oraz ich zdolności do pełnienia kluczowych funkcji publicznych w znaczący sposób.
  • W celu spełnienia europejskich standardów dotyczących niezależności sądownictwa, sędziowie należący do Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce powinni nadal być wybierani przez sędziów. Ponadto przedterminowe wygaszenie mandatów sędziów zasiadających obecnie w Radzie nie jest zgodne ze standardami europejskimi i zagraża podstawowym gwarancjom niezależności sądownictwa.
  • Biuro CCJE jest głęboko zaniepokojone konsekwencjami Projektu ustawy w odniesieniu do zasady podziału władzy, a także niezależności sądownictwa, gdyż w praktyce oznacza to przeniesienie uprawnień do powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa z władzy sądowniczej na władzę ustawodawczą. Biuro CCJE zaleca wycofanie Projektu ustawy i pozostawienie w mocy obecnie obowiązującej ustawy. Alternatywnie, wszelkie nowe projekty powinny być w pełni zgodne ze standardami Rady Europy dotyczącymi niezależności sądownictwa.
  • Biuro CCJE pozostaje do dyspozycji polskich organów w związku z pomocą w tej sprawie.

Opinia Biura CCJE dotycząca prezydenckiego projektu ustawy o KRS również  została opublikowana na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.