Oświadczenie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) w sprawie sytuacji niezależności sądownictwa w Polsce.

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), które odbyło się w Strasburgu 8-10 listopada 2017 roku,  wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE biorąc pod uwagę:

  • Opinię Biura CCJE z 7 kwietnia 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa (CCJE-BU(2017)5Rev);
  • Oświadczenie Prezydium CCJE z 17 lipca 2017 roku o niedawnym przyjęciu przez polski Parlament dwóch ustaw dotyczących polskiego sądownictwa oraz projektu ustawy o polskim Sądzie Najwyższym (CCJE-BU(2017)6); oraz
  • Opinię Biura CCJE z 12 października 2017 roku o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej (CCJE-BU(2017)9Rev);

potwierdza, że dokumenty te odzwierciedlają stanowisko CCJE;

wyraża ubolewanie, że do tej pory zalecenia zawarte w tych dokumentach nie zostały wzięte pod uwagę;

ma nadzieję i oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie;

i oferuje stałą pomoc CCJE w tym zakresie.

Powyższe oświadczenie w wersji polskiej i angielskiej zostało opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Ponadto Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE) wydała opinię dotyczącą prezydenckiego projektu ustawy o KRS. Wnioski tej opinii są następujące:

  • Biuro CCJE, reprezentujące członków CCJE, będących czynnymi sędziami ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy, powtarza raz jeszcze, że Projekt ustawy stanowiłby krok wstecz w kwestii niezależności sądownictwa w Polsce. Jest również niepokojący co do przesłania, jakie wyraża w kwestii wartości sędziów dla społeczeństwa, ich miejsca w porządku konstytucyjnym oraz ich zdolności do pełnienia kluczowych funkcji publicznych w znaczący sposób.
  • W celu spełnienia europejskich standardów dotyczących niezależności sądownictwa, sędziowie należący do Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce powinni nadal być wybierani przez sędziów. Ponadto przedterminowe wygaszenie mandatów sędziów zasiadających obecnie w Radzie nie jest zgodne ze standardami europejskimi i zagraża podstawowym gwarancjom niezależności sądownictwa.
  • Biuro CCJE jest głęboko zaniepokojone konsekwencjami Projektu ustawy w odniesieniu do zasady podziału władzy, a także niezależności sądownictwa, gdyż w praktyce oznacza to przeniesienie uprawnień do powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa z władzy sądowniczej na władzę ustawodawczą. Biuro CCJE zaleca wycofanie Projektu ustawy i pozostawienie w mocy obecnie obowiązującej ustawy. Alternatywnie, wszelkie nowe projekty powinny być w pełni zgodne ze standardami Rady Europy dotyczącymi niezależności sądownictwa.
  • Biuro CCJE pozostaje do dyspozycji polskich organów w związku z pomocą w tej sprawie.

Opinia Biura CCJE dotycząca prezydenckiego projektu ustawy o KRS również  została opublikowana na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.