STANOWISKO ZARZĄDU LSO w sprawie prok. Ewy Wrzosek

Stanowisko Zarządu  Stowarzyszenia Prokuratorów „ Lex Super Omnia” w sprawie Pani prokurator Ewy Wrzosek i doniesień medialnych dotyczących jej działań w sprawie mediów publicznych

Fundamentalnymi wartościami, które były podstawą powstania Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia są: praworządność, niezależność i apolityczność prokuratury, poszanowanie godności każdego człowieka. 

Od momentu powstania stowarzyszenia wielokrotnie reagowaliśmy na próby upolitycznienia i podporządkowania prokuratury politycznej władzy wykonawczej.

Z tego względu z autentycznym niepokojem obserwujemy doniesienia medialne dotyczące aktywności Pani prokurator Ewy Wrzosek i podjęcia przez nią, na wniosek jednego z ówczesnych posłów, działań związanych z mediami publicznymi.

Zarząd Stowarzyszenia LSO zwrócił się z tego powodu do Pani prokurator, jako członka Stowarzyszenia, o wyjaśnienie publicznie podnoszonych pod jej adresem zarzutów.

W odpowiedzi uzyskaliśmy stanowisko, że obecnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, które ma ustalić okoliczności faktyczne tej sprawy.

Doniesienia medialne dotyczące naruszenia zasady apolityczności prokuratora oraz sposobu procedowania w tej sprawie są kontrowersyjne i wysoce niepokojące, zaś przedstawione okoliczności poczynione w toku dziennikarskiego śledztwa na tyle frapujące, że wiele osób poczuło się już uprawnionymi do ferowania publicznego wyroku w tej sprawie.

Stowarzyszenie Prokuratorów LSO stojąc na straży wspomnianych powyżej fundamentalnych wartości przypomina jednak, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia śledztwa w tej sprawie jest Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który prowadzi czynności procesowe. Zgodnie zaś z Konstytucją RP wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawowany jest przez niezawisłe sądy.

Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, że konieczna jest, dokonana przez uprawnione podmioty, obiektywna i rzetelna, daleka od chwilowych emocji, ocena podjętych przez Panią prokurator działań.

Profesjonalne, procesowe wyjaśnienie tej sprawy leży w interesie także Stowarzyszenia i takiego przeprowadzenia śledztwa Zarząd LSO oczekuje.

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że wystąpienia publiczne Pani prokurator należy traktować jako wypowiedzi dokonywane wyłącznie w jej własnym imieniu i nie należy utożsamiać ich ze stanowiskiem Stowarzyszenia.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.