SYLWETKI KANDYDATÓW NA STANOWISKO PROKURATORA KRAJOWEGO

prok. KATARZYNA KWIATKOWSKA

prok. EWA WRZOSEK

prok. DARIUSZ KORNELUK

Katarzyna Kwiatkowska

Prokurator od ponad 30 lat. Pracowała na trzech szczeblach prokuratury: rejonowej, okręgowej i apelacyjnej. Przez okres 20 lat była tzw. prokuratorem liniowym prowadzącym postępowania przygotowawcze dotyczące m.in. niegospodarności, korupcji, przestępstw urzędniczych, karno – skarbowych, karuzel VAT-wskich w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Okręgowej i Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie. Przez okres 10 lat była wizytatorem w tej jednostce.

W 2016r. zdegradowana do jednostki niższego szczebla przez Zbigniewa Ziobro, w 2021r. karnie delegowana na okres 6 miesięcy do Prokuratury Rejonowej w Golubiu – Dobrzyniu. Pozwana o naruszenie dóbr osobistych przez Prokuraturę Krajową z określonym roszczeniem odszkodowania na kwotę 250.000 zł. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu rzeszowskiego zainicjował wobec niej postępowanie dyscyplinarne za wypowiedzi medialne, dotyczące stanu funkcjonowania polskiej prokuratury.

W latach 2016 – 2023 aktywnie działała w Stowarzyszeniu Prokuratorów Lex Super Omnia, pełniąc początkowo funkcję wiceprezesa zarządu, aktualnie prezesa zarządu tej organizacji. 

Współautorka raportów o stanie polskiej prokuratury:

• „dobra zmiana” w prokuraturze (2016 – 2018r.),

• Królowie życia w prokuraturze „dobrej zmiany” (2019r.),

• prokuratura w pandemii, czy pandemia w prokuraturze (2020r.),

• metoda kija, dobrozmianowy system nękania niezależnych prokuratorów (2021r.),

• tekturowa prokuratura w państwie z kartonu (2023r.).

Brała udział w debatach organizowanych przez organizacje pozarządowe, dotyczące łamania praworządności w Polsce w latach 2016 – 2022, w tym tych poświęconych funkcjonowaniu prokuratury. Spotykała się z obywatelami podczas Tour de Konstytucja jak i tych organizowanych wspólnie ze stowarzyszeniami sędziowskimi. Współpracowała z przedstawicielami Komisji Europejskiej, europarlamentarzystami z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) i Spraw Konstytucyjnych (AFCO). Efektem merytorycznej i konstruktywnej współpracy z Komisją Europejską było zalecenie zawarte w ostatnim raporcie Komisji o przestrzeganiu praworządności w krajach UE, dotyczące rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

📝 O Prokuraturze, słowami prok. Katarzyny Kwiatkowskiej.

Po przeobrażeniach ustrojowych w 1989r. nie udało się zbudować niezależnej prokuratury. Jej przepisy ustrojowe, zarówno obowiązujące do marca 2016r. jak i obecne, źródła inspiracji czerpały z modelu prokuratury postsowieckiej, której zadaniem jest utrwalenie wizji państwa, forsowanej przez określony układ rządzący. Przepisy ustaw zostały tak skonstruowane, aby pomimo formalnej niezależności poszczególnych prokuratorów mieć niemal ograniczony wpływ na pracę prokuratury, podejmowane przez prokuratorów decyzje, a także interpretacje istotnych pojęć takich jak: praworządność, ochrona praw obywatelskich, czy też kluczowego dla prawidłowego funkcjonowania prokuratury pojęcia „niezależność”.

Tego ustrojowego trupa nie ma sensu pudrować – najwyższy czas na #NowaProkuratura!! 

#NowaProkuratura oparta będzie na zasadach demokratycznego państwa prawnego i wartościach oraz standardach europejskich. Zbudowana na 4 zasadniczych filarach: niezależności, odpowiedzialności, transparentności i  kontroli społecznej z silnym samorządem prokuratorskim, z wyraźnie słyszalnym głosem prokuratorów prokuratur rejonowych.

Dla zbudowania #NowejProkuratury niezbędnym jest m.in:

1. rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości,

2. zredefiniowanie roli prokuratora jako strażnika prawa, a nie „śledczego”, czy „superpolicjanta”,

3. likwidacja nadzoru służbowego i poleceń merytorycznych,

4. wprowadzenie zasady losowego przydziału spraw,

5. zakaz przenoszenia spraw,

6. równomierne obciążenie pracą prokuratorów, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia kadrowego prokuratur rejonowych,

7. uproszczenie struktury prokuratury do dwóch szczebli z ograniczonym kadrowo Biurem Prokuratora Generalnego wspierającym go w wykonywaniu jego funkcji,

8. wprowadzenie kadencyjności na stanowiskach kierowniczych,

9. wprowadzenie konkursów na wyższe stanowiska służbowe i kierownicze jako realizacja standardów unijnych w zakresie konkurencyjności, transparentności i równego traktowania,

10. likwidacja karnych delegacji poza miejsce zamieszkania jako formy nacisku na niezależność prokuratora,

11. samodzielność budżetowa prokuratury,

12. utrzymanie korelacji wynagrodzeń prokuratorów z wynagrodzeniami sędziów,

13. budowa profesjonalnej kadry asystentów i urzędników prokuratury, których wynagrodzenie, podobnie jak wynagrodzenie sędziów i prokuratorów, oparte będzie o średnie wynagrodzenie GUS.

Taka #NowaProkuratura, ukształtowana w oparciu o międzynarodowe i europejskie standardy jest możliwa do zbudowania. Mam świadomość ogromu pracy, która jest przed nami i to zarówno w aspekcie prawnym jak i mentalnym. Ważnym jest profesjonalizm, odpowiedzialność, a także zrozumienie swojego powołania przez prokuratorów, którzy zajmują się rozstrzyganiem spraw obywateli. Prokurator, działający w imieniu społeczeństwa i w interesie publicznym powinien z roztropnością, wrażliwością wdrażać reakcję karną. Musimy pamiętać, że prokuraturę tworzą ludzie i to od ich charakteru, odwagi, determinacji i zasad etycznych zależeć będzie nasz wizerunek i prestiż w społeczeństwie.

Mamy w Polsce świetnych prokuratorów. Razem damy radę zbudować prokuraturę, służącą obywatelom, a nie jakiejkolwiek partii rządzącej!

Ewa Wrzosek

Na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów prok. Ewa Wrzosek  została powołana z  dniem 01 października 1999 r.

W okresie od 09 stycznia 2006 r. do dnia 08 marca 2006 r. wykonywała czynności służbowe w Prokuraturze Okręgowej, w Wydziale II Postępowania Sądowego.

W okresie od 12 lutego 2007 r. do 11 kwietnia 2007 r. została delegowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz, a następnie z dniem 01 sierpnia 2007 r.  – przeniesiona na stanowisko prokuratora tamtejszej jednostki.

Z dniem 01 sierpnia 2008 r. została powołana do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa Żoliborz w Warszawie, którą pełniłam do dnia 01 kwietnia 2015 r.

W dniu 02 kwietnia 2015 r. została przeniesiona na stanowisko prokuratora Prokuratury rejonowej Warszawa Wola w Warszawie i powołana przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta  do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola w Warszawie.

Z dniem 04 kwietnia 2016 r. została przeniesiona na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie i powołana przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego do pełnienia funkcji Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów  w Warszawie.

Z dniem 01 sierpnia 2016 r.  została odwołana z wyżej wskazanej funkcji kierowniczej i delegowana przez Prokuratora Okręgowego Pawła Wilkoszewskiego do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie. Przedmiotowa delegacja była następnie przedłużana cyklicznie decyzjami Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego do października 2017 r., kiedy to ponownie wróciła do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie.

W okresie od 20 stycznia 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r. decyzją Prokuratora Krajowego została delegowana do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Rejonowej w Śremie.

Po zakończeniu okresu delegowania powróciła do wykonywania zadań prokuratorskich w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie gdzie nadal pracuje.

📝 O pracy w Prokuraturze, słowami prok. Ewy Wrzosek. 

Jestem prokuratorem o wieloletnim stażu zawodowym i dużej wiedzy praktycznej. Systematycznie podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach, szkoleniach, webinarach i projektach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, CEPOL (European Union Agency for Law Enforcement Training), EJTN (European Judical Training Network):

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym  – 2015

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie – 2016

Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego  w postepowaniu karnym – 2016

Judical Cooperation in Criminal Matters; EAW & MLA Simulations – 2016

Praktyczne aspekty sporzadzania odpowiedzi na kasację -2016

Treści pornograficzne z udziałem małoletnich -2017

EJTN The European Investigation Order, perspectives and challenges for practitioners -2017

Virtual Currencies. Abuse and Investigation -2017

Investigation and prosecution of cor einternational crimes within the EU -2017

Forensic Expert Certification – 2017

Krakowskie Forum Karnistyczne -2017

English language learning for law enforcement -2017

Wizerunkowe i psychologiczne aspekty służby prokuratora -2018

Materiały niejawne w postepowaniu karnym -2018

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym – 2018

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej -2018

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych, zagadnienia wybrane – 2018

Badanie identyfikacyjne podpisów na elektronicznych potwierdzeniach odbioru EPO -2018

Prawo pracy w pragmatykach służbowych -2018

Building co-operation networks for fighting tax frauds in the EU: Communication, procedures and information exchange -2018

Document Fraud related to Trafficking in Human Beings – 2019

Współczesne podejście do oceny wiarygodności wersji zdarzenia – 2019

Cultural heritage protection and fight against the illicit trafficking of cultural goods -2019

Encryption in thecontext of Cybercrime – 2019

Radicalisation – awareness – 2019

Internet governance – 2019

Grupo de trabajo conjunto de acción contra la ciberdelincuencia (J-CAT) – 2019

Countering Financing of Terrorism -2019

ENFAST (European Network of Fugative Active Search Teams) – 2019

Presentatiom of DNA evidence in court – the calculation and evaluation of Likelihood Ratio – 2019

Facilitation of Illegal Immigration and Illegal Print-shops – 2019

OSINT and Counterterrorism – 2019

Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych z wykorzystaniem systemu digitalizacji akt – 2022

Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw -2022

Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS – 2022

Nadto uzyskałam certyfikat Dale Carnegie Training z dnia 05 grudnia 2014 r. z zakresu profesjonalnych wystąpień publicznych dla prokuratorów.

Jestem członkiem założycielem  LSO, mam szereg postępowań dyscyplinarnych dotyczących min. krytycznych wystąpień na zorganizowanym w Sejmie obywatelskim wysłuchaniu publicznym w grudniu 2017 r., na wiecu zorganizowanym przed Sądem Najwyższym w lipcu 2018 r. w obronie „wolnych sądów”, inicjatywie z 2019  #WeDisagree – the Voice of polish Lawyers.

Wszczęłam śledztwo ws tzw. Wyborów kopertowych w związku z czym WSW PK prowadzi postępowanie karne o czym z art.231 kk. Obecnie przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej SN toczy się postępowanie o uchylenie mi immunitetu w oparciu o dowody pozyskane  przy użyciu nielegalnego oprogramowania Pegasus.

Dariusz Korneluk

– ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1993 roku. 

W 1995 roku ukończył aplikację prokuratorską i od stycznia 1996 roku  rozpoczął asesurę w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Północ w Gdańsku, która zakończył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Mokotów w Warszawie. 

W styczniu 1998 roku został powołany na stanowisko prokuratora tej jednostki. 

W 2000 roku rozpoczął pracę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie od 2001 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Wydział VI do spraw Przestepczości Zorganizowanej.

Od 2003 roku pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego Warszawa – Praga Północ w Warszawie. 

W okresie lat 2005 do 2010 pełnił funkcję Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

W 2009 powołany na stanowisko Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie. 

Od marca 2016 roku do grudnia 2023 roku wykonywał obowiązki prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Warszawa – Śródmieście w Warszawie.

Od grudnia 2023 roku do chwili obecnej jest Radcą Generalnym w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

📝 O pracy w Prokuraturze, słowami prok. Dariusza Korneluka.

Kierując się 30-letnim doświadczeniem w wykonywaniu obowiązków prokuratora w Warszawie, w tym ponad 13-letnim, na stanowiskach kierowniczych jako Prokurator Rejonowy, Okręgowy i Apelacyjny, zdobyłem bogatą wiedzę na temat funkcjonowania Prokuratury oraz wysokie kwalifkacje w zarządzaniu zespołami pracowników. Chciałbym móc je wykorzystać do stworzenia optymalnego modelu funkcjonowania Prokuratury, z gwarancją poszanowania niezależności prokuratora, kierującego się w podejmowaniu decyzji, wyłącznie przepisami prawa.

Aktualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy, istnieje pilna potrzeba rozwiązania palących problemów prokuratury. Zaliczam do nich kwestię etatyzacji poszczególnych jednostek, wyrównania płac urzędników, ograniczenia do niezbędnego minimum rozbudowanego ad absurdum nadzoru i obowiązków informacyjnych, równomiernego obciążenia sprawami oraz dyżurami wszystkich prokuratorów, upodmiotowienia i szacunku do KAŻDEGO zatrudnionego w prokuraturze, weryfikacji ocen pracy tak by to jej jakość miała decydujące znaczenie i tak by była ona obiektywna i sprawiedliwa. To oczywiście tylko część problemów wymagających rozwiązania tu i teraz a nie w przyszłości. Moje doświadczenia pozwalają mi przystąpić do tego zadania bez jakiejkolwiek zwłoki. 

Jako współautor projektu nowej ustawy ustrojowej prokuratury, będącej efektem prac wielu osób, wielu konsultacji i rozmów, a nie dziełem indywidualnym, w mojej pracy chce doprowadzić do rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w oparciu o ten właśnie projekt. Jestem gotów do merytorycznej dyskusji na temat tych propozycji i z przyjemnością przystąpię do działań, które uczynią z prokuratury niezależny organ z niezależnymi, szanowanymi i docenianymi prokuratorami, zdolny do obiektywnego i profesjonalnego poprowadzenia każdej sprawy. Wyrażam nadzieję, że pozostali kandydaci również ten projekt i zawarte w nim rozwiązania poprą i zaangażują się w pracę nad wypracowaniem optymalnych, finalnych rozwiązań, bez oglądania się na swoje partykularne interesy. 

Jako Prokurator Okręgowy i Apelacyjny zdobyłem również bogate doświadczenie w dysponowaniu środkami budżetowymi gdyż jako dysponent II i III stopnia rozporządzałem kwotą blisko 200 mln zł. Moje kompetencje w tym zakresie, były przedmiotem kilkukrotnych kontroli, w tym także przez NIK, w trakcie których nie stwierdzono żadnych uchybien. Widzę możliwości takiego zagospodarowania środków finansowych by wyrównać płace urzędników, zmienić niesprawiedliwy ich podział tak by służyły one faktycznej i realnej poprawie organizacji pracy, by były efektywnie i sprawiedliwie rozdzielane. I to nie w przyszłości ale tu i teraz.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.