Organizacje społeczne wzywają Prezydenta do zawetowania ustaw o SN i KRS

Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Szanowny Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Po raz kolejny, w imieniu podpisanych organizacji pozarządowych, zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności. Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Z przykrością zauważamy, że ustawy wniesione przez Pana do Sejmu – jako konsekwencja historycznej decyzji z lipca 2017 r. – są zagrożeniem dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej.

Wbrew Pańskim zapowiedziom, projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Proponowane zmiany nie odpowiadają na najpoważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wręcz przeciwnie, stwarzają nowe zagrożenia: podważają pewność prawa i orzeczeń z ostatnich 20 lat, niszczą gwarancje niezawisłości sędziowskiej i oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków.

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu 2017 r. Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa była natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,
skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.

Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 r. apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności.
To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu sygnatariuszy,
Danuta Przywara
Prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 

Sygnatariusze :

1. 5zdań

2. Akcja Demokracja

3. Amnesty International

4. B.a.B.e.

5. Civil Liberties Union for Europe

6. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

7. Croatian Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL, Chorwacja

8. Documenta – Center for Dealing with the Past, Chorwacja

9. Fair Trials International, Wielka Brytania

10. FIDH (International Federation for Human Rights), Belgia

11. Forum Obywatelskiego Rozwoju

12. Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

13. Fundacja ePaństwo

14. Fundacja Frank Bold. Polska

15. Fundacja Greenpeace Polska

16. Fundacja im. Bronisława Geremka

17. Fundacja Panoptykon

18. Fundacja im. Stefana Batorego

19. Fundacja Liberté!

20. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

21. Human Rights First, Stany Zjednoczone

22. Human Rights House Foundation, Norwegia

23. Human Rights Watch, Stany Zjednoczone

24. Hungarian Helsinki Committee, Węgry

25. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

26. Instytut Spraw Publicznych

27. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa

28. Komitet Obrony Demokracji

29. Kultura Niepodległa

30. Łańcuch Światła Poznań

31. Legal Resources Centre, Mołdowia

32. Litigation Association of NGOs Against Discrimination, Austria

33. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NCJM), Holandia

34. Obywatele RP

35. Ogólnopolski Strajk Kobiet

36. Otwarta Rzeczpospolita

37. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

38. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

39. Projekt:Polska

40. Rights International Spain, Hiszpania

41. Sieć Obywatelska Watchdog Polska

42. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

43. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

44. Stowarzyszenie Klon/Jawor

45. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

46. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

47. Stowarzyszenie Sędziów Themis

48. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie

49. Wolne Sądy

50. Zielony Instytut

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.