Informacja o przebiegu posiedzenia Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w dniu 16 lipca 2018 r.

Dnia 16 lipca 2018 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Posiedzeniu przewodniczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Posiedzenie przebiegło zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego. Nie uwzględniono wniosku o jego uzupełnienie o punkt dotyczący wyrażenia przez Krajową Radę Prokuratorów opinii w przedmiocie wykładni aktualnie obowiązujących przepisów związanych z kryterium wieku, po osiągnięciu którego kobiety i mężczyźni prokuratorzy mogą w dalszym ciągu zajmować stanowisko, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, w związku z nowelizacją przepisu art. 69 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewodniczący stwierdził, iż obowiązujące przepisy są jasne i spójne i brak jest podstaw do zajęcia w tym zakresie stanowiska przez Krajową Radę Prokuratorów.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący zgłosił kandydaturę prokurator Agaty Gałuszki – Górskiej na Wiceprzewodniczącego Rady oraz prokuratora Marka Piotrowicza na Sekretarza Rady. Innych kandydatur nie zgłoszono. Za kandydaturą prokurator Agaty Gałuszki – Górskiej oddano 14 głosów, przeciw 2 głosy, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Za kandydaturą prokuratora Marka Piotrowicza oddano 14 głosów, przeciwko 3 głosy, jedna osoba wstrzymała się do głosu. Mając na uwadze wyniki głosowania Przewodniczący stwierdził, iż prokurator Agata Gałuszka – Górska została wybrana na Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Prokuratorów, zaś prokurator Marek Piotrowicz na Sekretarza Rady.

Realizując dalej porządek obrad Krajowa Rada Prokuratorów wybrała prokuratora Jerzego Engelkinga na przedstawiciela Krajowej Rady Prokuratorów w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2018 r.

W ramach spraw bieżących – wolnych wniosków Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski poinformował zebranych o planach budżetowych prokuratury na rok 2019. Wskazał, iż nastąpił znaczny wzrost kosztów postępowań przygotowawczych, co musi znaleźć odzwierciedlenie w planach przyszłorocznego budżetu. Zwrócił uwagę na problemy z realizacją usług pocztowych i poinformował, że trwają pracę nad zawarciem wspólnej umowy o świadczenie usług pocztowych z Ministerstwem Sprawiedliwości. Prokurator Krajowy poinformował także o stanie prac nad ustawą o modernizacji prokuratury. Wskazał, iż została ona wprowadzona na etap prac rządowych. Dodał, iż nie było możliwe utrzymanie zakładanej wysokości podwyżek dla pracowników sekretariatów.

Kończąc Prokurator Krajowy poinformował o utworzeniu w Łodzi Instytutu Ekspertyz Ekonomiczno – Finansowych, który jest w trakcie organizacji oraz o stanie adaptacji budynku przy ul. Postępu w Warszawie, mającego pełnić funkcję siedziby Prokuratury Krajowej oraz podziękował zebranym za przybycie.

Informację sporządził prok. Paweł Pik, członek zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, członek Krajowej Rady Prokuratorów. 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.