Komunikat Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Warszawa, dnia 17 września 2018 r.

Komunikat (2/1018)

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie jest instytucją niezależną od władzy wykonawczej oraz ustawodawczej. Decyzją przytłaczającej większości głosów Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zawiesiła członkostwo polskiej KRS w sieci.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w związku z głosowaniem nad  zawieszeniem polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

W ocenie członków KOS, sposób powołania nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa, jej bezkrytyczny stosunek do działań i wypowiedzi władzy politycznej względem sądów oraz pełnia legitymizacja ustaw, które naruszają niezależność Sądu Najwyższego i arbitralnie obniżają wiek przejścia w stan spoczynku sędziów SN, w tym Pierwszego Prezesa SN, wskazują, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia kryterium niezależności od władzy politycznej będącej warunkiem członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Uważamy, że Krajowa Rada Sądownictwa pełni aktywną rolę w zakresie implementacji „reformy wymiaru sprawiedliwości” niezgodnej z Konstytucją RP oraz z międzynarodowymi standardami niezależności sądownictwa. Jest to wynikiem sposobu jej powołania –  nieprzejrzystego i w pełni zależnego od polityków.

W naszej ocenie taki organ nie jest w stanie realizować swojej konstytucyjnej roli, jakim jest stanie na straży niezawisłości sądów i niezależności sędziów. Dobitnie świadczą o tym ostatnie działania oraz przypadki rażącego braku działania nowej KRS.

W szczególności:

  • Nowa KRS legitymizuje „reformy wymiaru sprawiedliwości” poprzez negatywne zaopiniowanie wniosków sędziów Sądu Najwyższego o możliwości dalszego pełnienia urzędu sędziego, przez osoby, które ukończyły 65 lat. Przewodniczący KRS Leszek Mazur nie nadał biegu odwołaniom od opinii KRS, które złożyła trójka negatywnie zaopiniowanych sędziów SN.
  • Co do sposobu powołania, w konsekwencji wprowadzonych zmian 23 członków KRS (spośród 25 wszystkich członków) to osoby wskazane przez polityków lub sami politycy.
  • Nowa KRS nie podjęła aktywnych działań zmierzających do ochrony sędziów przed zniesławiającymi wypowiedziami polityków.
  • Nowa KRS nie pojęła również działań, gdy Prezydent RP, Minister Sprawiedliwości, zastępca Prokuratora Krajowego oraz inni politycy, podważali legalność postanowienia Sądu Najwyższego z sierpnia 2018 r., w którym skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące zgodności z prawem UE nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.
  • Procedura wyboru 44 nowych sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzona została w sposób niejawny, a przesłuchania odbyły się w pospiesznie (rozmowy trwały zaledwie 15 minut).
  • Wypowiedzi osób powiązanych z nową KRS jawnie i bezpośrednio podważają europejskie wartości oraz podważają rolę instytucji, które egzekwują ich przestrzegania.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.