Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 września 2018 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, odwołując się do listu otwartego prof. dr hab. Adama Strzembosza oraz prof. dr hab. Andrzeja Zolla opublikowanego 7 marca 2018 r. na łamach Rzeczpospolitej, jak również do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 r. (III PO 7/18) o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym podnosi, że sposób ukształtowania części składu Krajowej Rady Sądownictwa poprzez powołanie przez Sejm 15-tu sędziów budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej oraz standardami unijnymi.

Mając na uwadze, że w przyszłości ważność uchwał podejmowanych przez wskazany organ może zostać zakwestionowana, a powołania na stanowiska sędziowskie mogą zostać poddane weryfikacji zwracamy się do członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa by w imię ochrony interesów obywateli co najmniej wstrzymali się od podejmowania uchwał do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie nie później niż do 27 września 2018 r do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organomPrezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

ZA: 53

PRZECIW: 3

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

I. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża protest przeciwko działaniom władzy ustawodawczej, które doprowadziły do zawieszenia przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji na skutek stwierdzenia, że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia już wymogów niezależności od władzy wykonawczej i wzywa władzę ustawodawczą do niezwłocznego podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do usunięcia wytkniętych przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa uchybień w zakresie ustrojowej pozycji polskiej Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża przekonanie, że podjęcie prac nad przywróceniem polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa możliwości funkcjonowania w zgodzie ze standardami Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, stanowić będzie uzasadnioną podstawę do przywrócenia polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa praw członka tej organizacji i zdejmie z polskich sędziów obraźliwy osąd co do uczestniczenia przez nas w wątpliwie demokratycznych czynnościach podejmowanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

II. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa:

1. Dariusza Drajewicza sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

2. Jędrzeja Kondka sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,

3. Macieja Miterę sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

4. Leszka Mazura sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie,

5. Jarosława Dudzicza sędziego Sądu Rejonowego w Słubicach,

6. Grzegorza Furmankiewicza  sędziego Sądu Rejonowego w Jaśle,

7. Marka Jaskulskiego sędziego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu,

8. Joannę Kołodziej-Michałowicz sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku,

9. Teresę Kurcyusz-Furmanik sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Gliwicach,

10. Ewę Łąpińską sędziego Sądu Rejonowego w Jaworznie,

11. Zbigniewa Łupinę sędziego Sądu Rejonowego w Biłgoraju,

12. Macieja Nawackiego sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie,

13. Dagmarę Pawełczyk-Woicką sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,

14. Rafała Puchalskiego sędziego Sądu Rejonowego w Jarosławiu,

15. Pawła Styrnę sędziego Sądu Rejonowego w Wieliczce

do złożenia mandatu członka tego organu w związku z zawieszeniem przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji na skutek stwierdzenia, że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia już wymogów niezależności od władzy wykonawczej.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża przekonanie, że złożenie przez wskazanych sędziów mandatów członka Krajowej Rady Sądownictwa odebrane zostanie przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa, jako czynność zmierzająca do przywrócenia polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa charakteru organizacji spełniającej najwyższe standardy funkcjonowania krajowych wymiarów sprawiedliwości.

Jako bezprecedensowe należy uznać, iż nowa KRS, powołana przez polityków, zaledwie w ciągu 5 miesięcy swojego funkcjonowania, zniszczyła dorobek poprzednich Rad Sądownictwa, nie przestrzegając europejskich standardów i wzorców dotyczących demokratycznego sądownictwa państw Unii Europejskiej.

Polska Rada Sądownictwa umocowana w strukturach ENCJ od 2004 roku zawsze odgrywała ważną rolę. Jej członkowie wielokrotnie pełnili zaszczytne i doniosłe funkcje, a dokonania Rady w zakresie niezależności sądów i niezawisłości sędziów służyły przykładem dla szeregu państw aspirujących do elity państw demokratycznych.

Nieodpowiedzialne wypowiedzi osób zasiadających w nowej KRS o braku potrzeby funkcjonowania czy współdziałania w ENCJ są przejawem nie tylko niewiedzy co do celów i zadań tej struktury, zrzeszającej wiele rad sądownictwa państw europejskich, ale też braku wyobraźni co do ewentualnych skutków opuszczenia przez nową KRS tych struktur wspólnotowych.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie nie później niż do 27 września 2018 r do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości: sędziom sądów rejonowych oraz sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie, sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,  Marszałkowi Sejmu RP i Marszałkowi Senatu RP, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz imiennie: sędziom – członkom KRS.

ZA: 53

PRZECIW: 2

Uchwała nr 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie uznaje, że sędziowie Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej – SSN Jacek Gudowski, SSN  Józef Iwulski, SSN Wojciech Katner, SSN Jerzy Kuźniar, SSN Anna Owczarek, SSN Maria Szulc oraz SSN Stanisław Zabłocki są w dalszym ciągu sędziami tego organu władzy sądowniczej  w stanie czynnym, zgodnie z art. 180 ust. 1 Konstytucji oraz art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i usunięcie ich z urzędu oraz odesłanie w stan spoczynku nastąpiło wbrew konstytucyjnej zasadzie nieusuwalności sędziów i z powodów dyskryminujących z uwagi na wiek.

Zgromadzenie wyraża także podziękowanie dla I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf oraz dla sędziów Sądu Najwyższego za dotychczasową postawę, i podejmowane – w przestrzeni publicznej – działania na rzecz obrony niezależności SN i niezawisłości sędziowskiej sędziów tego Sądu.

Zgromadzenie wyraża także sprzeciw dla działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który usunął czynnych sędziów Sądu Najwyższego, nie oczekując na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii zgodności z prawem unijnym nowych przepisów regulacji prawa krajowego, określających zasady przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku z uwagi na ukończenie 65. roku życia, co jest niezgodne nie tylko ze standardami unijnymi, ale narusza także dobro Wymiaru Sprawiedliwości i prawo stron do szybkiego i sprawnego postępowania.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

ZA: 51

PRZECIW: 2

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a także Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

 Działania takie jak:

1) Wzywanie do składania wyjaśnień w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego i Moniki Frąckowiak;

2) Wzywanie w charakterze świadków sędziów: Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Krystiana Markiewicza i Ewy Maciejewskiej w związku z ich udziałem w debacie publicznej bądź w związku z treścią wydawanych orzeczeń;

3) Żądanie nadesłania akt spraw rozpoznawanych przez sędziów: Olimpię Barańską, Ewę Maciejewską i Arkadiusza Krupę

odbieramy jako szykanowanie w/w sędziów za ich udział w debacie publicznej, za zabierane głosu w obronie Konstytucji RP i zapisanych w niej takich wartości jak: trójpodział władzy, niezależność sądów i niezawisłość sędziów. W przypadku sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei podjęte wobec nich kroki mają ponadto niewątpliwy związek z ich działalnością orzeczniczą. Opisane wyżej czynności zastępców rzecznika dyscyplinarnego są niedopuszczalną próbą zastraszenia środowiska sędziów i zmierzają do podporządkowania sądów i sędziów władzy polityków, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów: Michała Lasotę i Przemysława Radzika do poniechania tego rodzaju działań godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje również do pełniącego funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba o powstrzymanie się od tego rodzaju działań w przyszłości zarówno przez niego osobiście jak i przez podległych mu zastępców.

Żadna z pełnionych w wymiarze sprawiedliwości funkcji nie zwalnia sędziego z osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania.

Stosowanie szykan wobec sędziów za ich aktywną postawę w obronie najważniejszych wartości i za ich orzecznictwo jest nie do pogodzenia z wymaganiami etycznymi jakim sprostać powinien każdy sędzia.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina, że Deklaracja Sofijska dotycząca niezawisłości i odpowiedzialności sędziowskiej, przyjęta przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) w 2013r. w pkt VII stanowi: „Powszechny zwyczaj niewypowiadania się sędziów na temat kontrowersji politycznych nie powinien obowiązywać w przypadku zagrożenia integralności i niezawisłości sądownictwa. Sędziowie w całej Europie mają dzisiaj wspólny obowiązek jednoznacznego i przekonującego wyrażania sprzeciwu wobec propozycji rządowych, które mogą naruszać niezawisłość sędziów bądź Rad Sądownictwa”.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrowi Schabowi, zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziom: Michałowi Lasocie i Przemysławowi Radzikowi, Przewodniczącemu Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w sprawach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych.

ZA: 56

PRZECIW: 0

Uchwała nr 5

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

I. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża jednoznacznie krytyczną ocenę pracy SSR Dariusza Drajewicza na funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie d/s Karnych.

Rok pełnienia funkcji wiceprezesa wykazał, że Pan Sędzia Dariusz Drajewicz nie jest w stanie efektywnie i skutecznie zarządzać pionem karnym największego w Polsce Sądu Okręgowego ani pionami karnymi sądów rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przemawiają za tym takie okoliczności jak:

– częste i długotrwałe nieobecności Pana Sędziego Dariusza Drajewicza w pracy,

– brak bieżącej współpracy z przewodniczącymi wydziałów karnych Sądu Okręgowego oraz prezesami bądź wiceprezesami sądów rejonowych odpowiedzialnymi za pion karny,

– poświęcenie bardzo znaczącej części własnej aktywności na pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa,

– brak skutecznych działań w celu zapewnienia obsady funkcji przewodniczącego VIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie,

– nieopracowanie wspólnego przydziału spraw dla wydziałów I instancyjnych pionu karnego,

– brak reakcji na zmniejszającą się obsadę kadrową pionu karnego.

Brak aktywności Pana Sędziego Dariusza Drajewicza powoduje, iż sędziowie pionu karnego zarówno funkcyjni jak i sędziowie niepełniący żadnych funkcji nie mają żadnej wiedzy, jakie jest stanowisko Wiceprezesa Sądu Okręgowego d/s. Karnych w zdecydowanej większości bieżących spraw, wymagających podejmowania uzgodnień, konsultacji i decyzji.

Szczególnie krytycznie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie ocenia wyrażenie zgody przez Pana Sędziego Dariusza Drajewicza na powołanie w skład Komisji Egzaminacyjnej Nr 3 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w sytuacji, gdy nie znajduje on wystarczająco dużo czasu na bieżące zarządzanie pionem karnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mając na względzie powyższe Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca się w trybie art. 36 w zw. z art. 27 par. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie Pana Dariusza Drajewicza z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie d/s Karnych, albowiem roczny okres zajmowania tego stanowiska wykazał jednoznacznie, iż Pan Sędzia Dariusz Drajewicz nie jest w stanie pełnić powierzonej mu funkcji w sposób efektywny, skuteczny i zgodny z interesem Wymiaru Sprawiedliwości.

II. W związku z powyższym Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zwraca się także z wnioskiem do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie o wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie delegacji SSR Dariusza Drajewicza do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, Wiceprezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie ds. Karnych, Prezesom innych Sądów Apelacyjnych, Prezesom Sądów Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, Ministrowi Sprawiedliwości.

ZA: 50

PRZECIW: 1

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje do sędziów delegowanych do sądów wyższej instancji o rozważne formułowanie wniosków, o których mowa w art. 47b § 5 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. o zwolnienie z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych w poprzednim miejscu służbowym, w szczególności poprzez uwzględnienie sytuacji macierzystego wydziału oraz sądu, jak również stopnia zaawansowania rozpoznawanych spraw.

2. Zgromadzenie zwraca się do Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie o uwzględnianie, przy podejmowaniu decyzji dotyczących zmiany miejsca orzekania sędziów, sytuacji zarówno w nowym jak i poprzednim miejscu służbowym sędziego, w tym w szczególności stopnia zaawansowania spraw prowadzonych przez danego sędziego w chwili rozpoznawania wniosku o zwolnienie z obowiązku rozpoznawania spraw przydzielonych w poprzednim miejscu. Zarówno dobro wymiaru sprawiedliwości rozumiane jako efektywność postępowania jak i dobro obywateli, którzy domagają się udzielenia im szybkiej i skutecznej ochrony prawnej, wymaga szczegółowej analizy i rozważnego zwalniania sędziów z obowiązku kończenia spraw.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie nie później niż do 27 września 2018 r do:

– opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

– przedstawienia uchwały do wiadomości: sędziom sądów rejonowych oraz sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie, sędziom Sądu Apelacyjnego w Warszawie,  Prezesowi i Kolegium Sądu  Apelacyjnego w Warszawie.

ZA: 35

PRZECIW: 0

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.