Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia MEDEL

Z dumą informujemy, że 17 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zostało przyjęte w poczet Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji –  Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL).

Decyzja o przyjęciu naszego Stowarzyszenia do tego szacownego grona zapadła podczas zebrania przedstawicieli zrzeszonych stowarzyszeń, które miało miejsce dzisiaj w Sofii.
W tajnym głosowaniu kandydaturę LSO poparło 44 członków MEDEL, a 2 sprzeciwiło się, wskazując na polityczne podporządkowanie prokuratury w Polsce.

Przyjęcie LSO nastąpiło na podstawie wniosku wystosowanego do władz MEDEL w lutym 2018 roku i po odbyciu okresu próbnego trwającego od grudnia 2017 roku.
Tym samym Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dołączyło do rodziny demokratycznych organizacji sędziowskich i prokuratorskich, podzielających idee zawarte w statucie MEDEL. Członkiem MEDEL od wielu lat jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Bardziej szczegółowe informacje o działaniu i celach stowarzyszenia można znaleźć na ich stronie internetowej: www.medelnet.eu oraz Facebooku: https://www.facebook.com/medel.europe.

Czym jest MEDEL?

Dnia 15 czerwca 1985 roku europejscy sędziowie i przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich zebrali się w  Strasburgu w celu powołania stowarzyszenia MEDEL – „Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés”, zmieniając tym samym istniejącą de facto organizację w stowarzyszenie z osobowością prawną o tych samych celach.

Stowarzyszenie MEDEL zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Tribunal d’Instance w Strasburgu, działa w oparciu o artykuły 21 do 79 kodeksu cywilnego, utrzymane w mocy przez ustawa z 1 czerwca 1924 r., a także na podstawie przyjętego statutu.

Dla celów statutowych przyjęto, że tytuł sędziego/osoby sprawującej wymiar sprawiedliwości (magistrate) ma zastosowanie do:

 • wszystkich osób, które działając w ramach ustanowionych na stałe organów, mających obowiązkową jurysdykcję określoną przepisami w ramach swoich podstawowych uprawnień stosują zasady prawa w procesie kontradyktoryjnym,
 • wszystkich osób przechodzących szkolenie lub staż przewidziane przez prawo w celu dostępu do tego rodzaju czynności,
 • wszystkich osób, które wykonywały takie czynności i przeszły na emeryturę lub zostały zwolnione z zawodu z innych honorowych powodów.

Jako cele stowarzyszenia MEDEL przyjęto działanie na rzecz:

 1. pobudzenia debaty pomiędzy sędziami z różnych krajów wspierającej integrację wspólnotową, z myślą o stworzeniu europejskiej unii politycznej,
 2. obrony niezależności sądownictwa wobec wszystkich innych władz państwowych, tym jego odrębnych interesów,
 3. demokratyzacji naboru do sądownictwa i warunków wykonywania tego zawodu, w szczególności w ramach hierarchicznej organizacji,
 4. poszanowania, w każdych okolicznościach, wartości prawnych właściwych dla demokratycznych państw opartych na rządach prawa,
 5. potwierdzenia prawa sędziów, jak wszystkich obywateli, do wolności zgromadzeń, stowarzyszeń i wypowiedzi, w tym prawo do tworzenia związków zawodowych, spotykania się i podejmowania działań zbiorowych,
 6. organizacji sądownictwa tak, by było zdolne do zagwarantowania świadczenia usługi publicznej w zakresie wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady przejrzystości, pozwalające na kontrolę obywateli nad jego funkcjonowaniem,
 7. promowania demokratycznej kultury prawnej poprzez wymianę informacji oraz badanie wspólnych problemów,
 8. głoszenia i obrony praw mniejszości oraz różnic, w szczególności prawa imigrantów i osób najbardziej pokrzywdzonych z perspektywy emancypacji społecznej najsłabszych.

Statut MEDEL

Przygotował prok. Jerzy Iwanicki.