Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia MEDEL

Z dumą informujemy, że 17 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zostało przyjęte w poczet Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji –  Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL).

Decyzja o przyjęciu naszego Stowarzyszenia do tego szacownego grona zapadła podczas zebrania przedstawicieli zrzeszonych stowarzyszeń, które miało miejsce dzisiaj w Sofii.
W tajnym głosowaniu kandydaturę LSO poparło 44 członków MEDEL, a 2 sprzeciwiło się, wskazując na polityczne podporządkowanie prokuratury w Polsce.

Przyjęcie LSO nastąpiło na podstawie wniosku wystosowanego do władz MEDEL w lutym 2018 roku i po odbyciu okresu próbnego trwającego od grudnia 2017 roku.
Tym samym Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia dołączyło do rodziny demokratycznych organizacji sędziowskich i prokuratorskich, podzielających idee zawarte w statucie MEDEL. Członkiem MEDEL od wielu lat jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Bardziej szczegółowe informacje o działaniu i celach stowarzyszenia można znaleźć na ich stronie internetowej: www.medelnet.eu oraz Facebooku: https://www.facebook.com/medel.europe.

Czym jest MEDEL?

Dnia 15 czerwca 1985 roku europejscy sędziowie i przedstawiciele stowarzyszeń sędziowskich zebrali się w  Strasburgu w celu powołania stowarzyszenia MEDEL – „Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés”, zmieniając tym samym istniejącą de facto organizację w stowarzyszenie z osobowością prawną o tych samych celach.

Stowarzyszenie MEDEL zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w Tribunal d’Instance w Strasburgu, działa w oparciu o artykuły 21 do 79 kodeksu cywilnego, utrzymane w mocy przez ustawa z 1 czerwca 1924 r., a także na podstawie przyjętego statutu.

Dla celów statutowych przyjęto, że tytuł sędziego/osoby sprawującej wymiar sprawiedliwości (magistrate) ma zastosowanie do:

 • wszystkich osób, które działając w ramach ustanowionych na stałe organów, mających obowiązkową jurysdykcję określoną przepisami w ramach swoich podstawowych uprawnień stosują zasady prawa w procesie kontradyktoryjnym,
 • wszystkich osób przechodzących szkolenie lub staż przewidziane przez prawo w celu dostępu do tego rodzaju czynności,
 • wszystkich osób, które wykonywały takie czynności i przeszły na emeryturę lub zostały zwolnione z zawodu z innych honorowych powodów.

Jako cele stowarzyszenia MEDEL przyjęto działanie na rzecz:

 1. pobudzenia debaty pomiędzy sędziami z różnych krajów wspierającej integrację wspólnotową, z myślą o stworzeniu europejskiej unii politycznej,
 2. obrony niezależności sądownictwa wobec wszystkich innych władz państwowych, tym jego odrębnych interesów,
 3. demokratyzacji naboru do sądownictwa i warunków wykonywania tego zawodu, w szczególności w ramach hierarchicznej organizacji,
 4. poszanowania, w każdych okolicznościach, wartości prawnych właściwych dla demokratycznych państw opartych na rządach prawa,
 5. potwierdzenia prawa sędziów, jak wszystkich obywateli, do wolności zgromadzeń, stowarzyszeń i wypowiedzi, w tym prawo do tworzenia związków zawodowych, spotykania się i podejmowania działań zbiorowych,
 6. organizacji sądownictwa tak, by było zdolne do zagwarantowania świadczenia usługi publicznej w zakresie wymiaru sprawiedliwości w oparciu o zasady przejrzystości, pozwalające na kontrolę obywateli nad jego funkcjonowaniem,
 7. promowania demokratycznej kultury prawnej poprzez wymianę informacji oraz badanie wspólnych problemów,
 8. głoszenia i obrony praw mniejszości oraz różnic, w szczególności prawa imigrantów i osób najbardziej pokrzywdzonych z perspektywy emancypacji społecznej najsłabszych.

Statut MEDEL

Przygotował prok. Jerzy Iwanicki.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.