Uchwała zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 12 grudnia 2018 r. dotycząca sytuacji materialnej urzędników i innych pracowników prokuratury

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją i statusem materialnym urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i popiera ich słuszne postulaty płacowe.

Ilość i charakter wpływających do prokuratur spraw wymusza wykonywanie zwiększonej ilości niezbędnych czynności administracyjnych, technicznych i organizacyjnych. Zaniechanie ich realizacji może realnie wpływać na prowadzone postępowania przygotowawcze, w sposób znaczący je spowalniać lub w niektórych sytuacjach wręcz skutecznie hamować.
Nie trzeba nikogo przekonywać, iż bez sprawnie, profesjonalnie i właściwie działającego korpusu urzędników wysiłek prokuratorów i wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie postępowań przygotowawczych nie będzie skuteczny.

Mimo realnego zwiększenia w ostatnich dwóch latach budżetu prokuratury o kwotę 500 mln złotych, nie nastąpiła poprawa sytuacji materialnej jednej z najciężej pracujących grup urzędników. Zwiększony budżet prokuratury pozwolił na przydzielenie przez Prokuraturę Krajową nagród, dodatków mieszkaniowych, różnego rodzaju ekwiwalentów zdecydowanie lepiej sytuowanym, a nie prezentującym w zasadzie żadnych merytorycznych osiągnięć prokuratorom. Niejednokrotnie świadczenia te wypłacano jedynie „za gotowość świadczenia pracy”.

Koniunkturalizm Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury RP, wynikający zapewne z faktu posiadania przez kierownictwo tej organizacji statusu jednego z beneficjentów tego powiększonego budżetu prokuratury, nie pozwala na optymistyczne spojrzenie na przyszłość urzędniczej grupy zawodowej, ewidentnie porzuconej przez związek, który winien przede wszystkim dbać o pracownicze interesy, a nie indywidualne apanaże i kariery zawodowe osób kierujących tą organizacją i ich „znajomych”.

Przypomnieć należy, że w ostatnich dwóch latach ilość wniosków o zapomogi socjalne, składanych przez pracowników prokuratury radykalnie wzrosła, co świadczy o stale pogarszającej się, a nie polepszającej się ich sytuacji. Średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrosło o ponad 45%, podczas gdy płace urzędników prokuratury jedynie o ok. 7 %. Sytuacja ta sprawia, że z pracy odchodzi coraz większa liczba wykwalifikowanych i posiadających długi staż pracowników, a rotacja kadry jest niepokojąco wysoka. Wysokość wynagrodzeń ma także przemożny wpływ na kwalifikacje nowo zatrudnianych osób.

Podejmowane przez kierownictwo Prokuratury działania o charakterze doraźnym nie rozwiązują tego problemu, co więcej – brakuje wizji systemowej poprawy sytuacji. Okresowo wypłacanymi nagrodami nie można w sposób stabilny zmienić pozycji materialnej pracowników.

Niezbędne w tym zakresie są rozwiązania pozwalające na wyrównanie poziomu wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami, wprowadzenie stałego, zobiektywizowanego mechanizmu waloryzacji płac i co najpilniejsze – niezwłoczne podniesienie poziomu wynagrodzeń i zaprzestanie zawierania umów o pracę z określeniem wysokości płac poniżej średniej krajowej. Takie działania, nawet przy umownym określaniu niższego niż pełny wymiar czasu pracy są nieodpowiednie, szczególnie biorąc pod uwagę rzeczywisty, faktyczny, a nie jedynie „papierowy” czas pracy zatrudnianych osób. Aktualne rozwiązania nie są także adekwatne do zakresu obowiązków pracowników prokuratury.

Wyrażamy sprzeciw wobec stosowania względem pracowników prokuratury szantażu ekonomicznego w celu skłonienia ich do rezygnacji ze swoich słusznych i uzasadnionych żądań płacowych i zapowiedzi protestów.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia apeluje do kierownictwa Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie podwyżek płac i podjęcie efektywnych, a nie iluzorycznych i doraźnych działań celem poprawy aktualnej, dramatycznie trudnej sytuacji materialnej pracowników prokuratury. Tylko takie działania mają szansę zagwarantować pozostanie w zatrudnieniu profesjonalnej kadry i przyciągniecie do tej niewątpliwie zaszczytnej służby osób wykształconych i kompetentnych.

 

 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.