Informacja o posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w dniu 18 grudnia 2018 r.

 Dnia 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym drugiej kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego. W pierwszej kolejności omówiono wnioski prokuratorów Emilii Mielcarek – Wojciechowskiej, Wiesława Giełżeckiego, Józefa Grzesiaka, Lecha Ozierowa i Krystyny Gawrońskiej złożone w trybie art. 127 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze, dotyczące wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora. Sekretarz Rady – prokurator Marek Piotrowicz przedstawił opiniowane osoby, ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności zawodowej w okresie stanu wojennego. Krajowa Rada Prokuratorów pozytywnie zaopiniowała wnioski wszystkich wymienionych prokuratorów, z wyjątkiem prokuratora Wiesława Giełżeckiego, w stosunku, do którego oddano 5 głosów za opinią pozytywną, 14 głosów przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

W dalszej części posiedzenia pod głosowanie poddano wniosek o zmianę w regulaminie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w zakresie trybu obiegowego podejmowania uchwał i wyrażania opinii. Prokurator Krajowy przedstawiając proponowaną zmianę podkreślił, iż ma ona na celu usprawnienie prac Rady i uniknięcie sytuacji, w których konieczne jest jej pilne zwołanie w celu podjęcia uchwały bądź wyrażenia opinii. W głosowaniu jawnym, przy 2 głosach przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, Rada przyjęła zmiany w regulaminie dotyczące trybu obiegowego podejmowania uchwał i wyrażania opinii.

W ramach spraw bieżących i wolnych wniosków Prokurator Krajowy przedstawił członkom Rady treść pisma Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z dnia 3 października 2018 r., zawierającego apel o ocenę zasadności decyzji o delegowaniu prokuratorów, bez ich zgody, do innych jednostek prokuratury, jako działanie mogące naruszać niezależność prokuratorów. Prokurator Krajowy wskazał, iż żaden z delegowanych prokuratorów nie wystąpił osobiście do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym ze skargą związaną z naruszeniem jego niezależności, tym samym w jego ocenie brak jest podstaw do zajęcia się sprawą przez Radę jedynie na wniosek Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. W przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady wskazali, iż znane im są przypadki kierowania przez prokuratorów pism zawierających wnioski o zbadanie kwestii ich przymusowych delegacji, które pozostały bez odpowiedzi. Zauważono, że prokuratorzy mogą odbierać delegowanie bez ich zgody jako pewien rodzaj kary. Prokurator Krajowy zaprzeczył, aby delegowanie prokuratorów bez ich zgody nosiło znamiona kary. Na pytanie członków Rady o cel delegacji bez zgody prokuratora, Prokurator Krajowy wskazał, iż ustawa Prawo o prokuraturze przewiduje uprawnienie do delegowania prokuratora bez jego zgody i kierownictwo prokuratury z tego uprawnienia korzysta.

Prokurator Krajowy poddał pod głosowanie uchwałę stwierdzającą, iż Krajowa Rada Prokuratorów zajmie się przypadkami naruszenia niezależności prokuratorów tylko na wniosek osób bezpośrednio zainteresowanych. W głosowaniu jawnym uchwała została większością głosów przyjęta.

Kończąc Prokurator Krajowy podziękował zebranym za przybycie.


Paweł Pik, członek Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym


Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.