Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy wymiaru sprawiedliwości

Dnia 18 lutego 2019 roku w Sejmie RP odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy wymiaru sprawiedliwości, tym razem poświęcone temu „Jaka przyszłość polskiej Prokuratury?”

Do udziału w tym posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych (na czele z Maciejem Bobrowiczem – Prezesem KRRP), Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia (z prof. Krystianem Markiewiczem – Prezesem Stowarzyszenia na czele), Stowarzyszenia ”Paragraf – Państwo”, Archiwum Osiatyńskiego, Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenia „Wolne sądy”, Kancelarii Prawnej Clewer One oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła liczna grupa dziennikarzy (w tym z kilku stacji telewizyjnych). Łącznie w posiedzeniu wzięło udział ponad 70 osób.

Posiedzenie Zespołu prowadził Poseł Arkadiusz Myrcha.

Zgodnie z przyjętym porządkiem pierwsza część posiedzenia poświęcona była przedstawieniu obecnego stanu prokuratury, obejmującego informację o skutkach ustawy o prokuraturze uchwalonej 28 stycznia 2016 roku, głównych ustaleniach raportu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia o stanie prokuratury, delegacjach prokuratorów jako narzędzia wywierania na nich nacisku oraz przedstawieniu założeń nowej ustawy o prokuraturze.

Druga część posiedzenia obejmowała dyskusję o przyszłości ustrojowej prokuratury, jej pozycji, roli prokuratora w postępowaniu karnym, konieczności usprawnienia postępowania przygotowawczego, o zasadach szkolenia prokuratorów i awansu zawodowego

W pierwszej części posiedzenia wystąpili przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, którzy omówili wskazaną powyżej tematykę. Najwięcej czasu poświęcono na przedstawienie ustaleń raportu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia o stanie prokuratury oraz założeń nowej ustawy o prokuraturze.

Dalsza część posiedzenia to wystąpienia innych zaproszonych gości, dotyczące prawie wyłącznie uwag o aktualnej sytuacji prokuratury oraz pytania kierowane do przedstawicieli Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w związku z ich wcześniejszymi wypowiedziami.

Na zakończenie posiedzenia Poseł Arkadiusz Myrcha podziękował wszystkim zaproszonym gościom za udział i ich wystąpienia, szczególnie przedstawicielom naszego Stowarzyszenia za bardzo merytoryczne wystąpienia.

Zgodnie z informacją przekazaną z Kancelarii Sejmu w przyszłym tygodniu zamieszczony zostanie (na stronie Sejmu) stenogram z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy wymiaru sprawiedliwości z dnia 18 lutego br.

Sporządził Andrzej Jacek Kaucz

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.