Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lex Super Omnia” z 17 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia aprobaty wobec stanowiska Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie z 15 maja 2019 r. dot. problemów w funkcjonowaniu prokuratury, w szczególności warunków pracy i płacy urzędników, złej sytuacji kadrowej i ograniczania niezależności prokuratorów.

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” z aprobatą przyjmuje stanowisko Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie wyrażone dnia 15 maja 2019 r., a dotyczące problemów w funkcjonowaniu prokuratury, w szczególności warunków pracy i płacy urzędników, złej sytuacji kadrowej i ograniczania niezależności prokuratorów.
Jednocześnie z dezaprobatą przyjmujemy wypowiedź Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z dnia 16 maja 2019 r. dezawuującą środowisko prokuratorów i organ samorządu prokuratorskiego, a także podważającą prawne doświadczenie, wiedzę i umiejętności uczestników Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie.
Podkreślamy, iż treść uchwały podjętej w toku Zgromadzenia odzwierciedla zaniepokojenie wielu środowisk, w tym Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” aktualnym stanem funkcjonowania prokuratury, sposobem zarządzania prokuraturą i lekceważeniem głosu prokuratorów i pracowników prokuratury.
Z wielkim zaskoczeniem przyjęliśmy wypowiedź Prokuratora Generalnego, który zamiast merytorycznie odnieść się do uchwały, zakwestionował głos organu samorządowego prokuratury oraz kierownictwa prokuratury krakowskiej.
Wzywamy Prokuratora Generalnego do wsłuchania się w niezależny glos samorządu prokuratorskiego, działającego na podstawie obowiązującej ustawy i do potraktowania sygnalizowanych w uchwale problemów jako elementu w dyskusji na temat funkcjonowania prokuratury w demokratycznym państwie prawnym.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.