Apel do sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do KRS i do członków KRS

Panie i Panowie Sędziowie,

My, niezależni  prokuratorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia oświadczamy, że szanujemy Wasza pozycję ustrojową i spełnianą misję. Z respektem odnosimy się do Waszej prawniczej wiedzy i wydawanych orzeczeń. Kwestionujemy je jedynie w przypadkach i w formie przewidzianej przez prawo. Szanujemy Was także jako prawych ludzi. 

Ze smutkiem stwierdzamy, że nad Waszym środowiskiem rozpościera się cień bezprawności, którego obszar stale się powiększa.

28 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić nazwiska osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa w ramach procedury wyboru 15 sędziów członków Rady przez Sejm. Wyrok jest ostateczny.

Szefowa Kancelarii Sejmu jak i kolejni Marszałkowie Marek Kuchciński i Elżbieta Witek odmówili wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej Minister Sprawiedliwości zakpił z wnioskodawcy, który domagał się ujawnienia list poparcia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z niezrozumiałych powodów także sędziowie wybrani do nowej Krajowej Rady Sądownictwa nadal odmawiają wskazania sędziów popierających ich kandydatury.

Zwracamy się zatem z apelem  do sędziów, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa o poinformowanie opinii publicznej o tym fakcie i o okolicznościach towarzyszących udzieleniu poparcia. Nie możecie być obojętni, gdyż część członków Rady wykorzystała Wasze poparcie dla własnej kariery lub merkantylnej działalności, a sama Rada utraciła zaufanie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Z tym samym apelem  zwracamy do sędziów, członków nowej Rady o ujawnienie nazwisk sędziów popierających Wasze kandydatury. Wasza działalność oparta winna być na autorytecie, który stał się wątpliwy, gdy legalność Waszego wyboru budzi poważne wątpliwości.

Wasza postawa nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy najwyższej rangi organy Państwa wskazują obywatelom, że można nie respektować i nie wykonywać prawomocnego wyroku sądu. Nie zaciemniają tego przekazu pozaprawne  wybiegi, które zmierzają  do  poddania wyroku Naczelnego Sądu  Administracyjnego organowi administracji lub kontroli przez  ubezwłasnowolniony sąd konstytucyjny.

Wobec ostatnich doniesień, które przekonują o zaangażowaniu kilkorga z Was –  podsekretarza  stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, grupy sędziów, w tym delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – w proceder zorganizowanego, haniebnego hejtu na sędziów sądów powszechnych i Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, Wasza godna, honorowa postawa może zatamować proces erozji wymiaru sprawiedliwości.

Szanowni Sędziowie, na co dzień orzekacie z godłem na piersi w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W imię tych symboli wykonajcie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, jako prawnicy stojący na straży praworządności i wartości konstytucyjnych, mimo że nie jesteście adresatami orzeczenia.

Wykonajcie go również dla siebie, dla zachowania własnej wiarygodności i spokoju swojego sędziowskiego sumienia.

W imieniu prokuratorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia – zarząd Stowarzyszenia.   

Warszawa, 23 sierpnia 2019 r.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.