List otwarty Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim oburzeniem przyjęło informacje zawarte w publikacjach portalu Onet.pl o hejterskich działaniach podejmowanych w podległym Panu Ministerstwie Sprawiedliwości, mających na celu zdyskredytowanie sędziów występujących w obronie niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziowskiej i podważenie autorytetu władzy sądowniczej.

Jeszcze większą konsternację wzbudziło to, iż działania te były podejmowane przez bliskich Pana współpracowników, w tym osobę pełniącą funkcję Pana zastępcy. Jego dymisja potwierdza jedynie fakt, iż opisane w mediach zdarzenia mają uzasadnienie faktyczne.

W związku z powyższym zachowania ujawnione przez portal Onet.pl  winny stać się przedmiotem natychmiastowej reakcji ze strony prokuratury, której obowiązkiem jest stanie na straży prawa i strzeżenie praworządności.

Konieczne jest zatem niezwłoczne wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie i podjęcie przez prokuraturę, a ściślej rzecz ujmując przez konkretnych prokuratorów wyznaczonych do prowadzenia sprawy, profesjonalnych działań, które w sposób zdecydowany, rzetelny i obiektywny wyjaśnią istotne okoliczności, pozwolą na dokonanie ich właściwej oceny prawnokarnej, a także ujawnią i zidentyfikują wszystkich sprawców.

Istniejący aktualnie ustrój prokuratury, w którym Minister Sprawiedliwości w Pana osobie sprawuje jednocześnie urząd Prokuratora Generalnego, tak krytykowany przez nasze Stowarzyszenie nie daje żadnych gwarancji wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, a potwierdzają to opieszałe działania prokuratury w ostatnich kilku dniach, gdy zaniechano  realizacji w trybie niecierpiącym zwłoki czynności związanych z zabezpieczeniem istotnych dowodów przestępstwa.

Z tych też powodów, w celu zapewnienia warunków do merytorycznego i wolnego od nacisków politycznych przeprowadzenia śledztwa w tak bulwersującej sprawie,  domagamy się:

  1. Rezygnacji przez Pana jako Prokuratora Generalnego z przysługujących uprawnień nadzorczych i całkowitego wyłączenia się od sprawy, w tym także od pozyskiwania informacji o jego prowadzeniu.
  2. Wyłączenia od nadzoru nad sprawą Prokuratora Krajowego, Zastępców Prokuratora Generalnego i wszystkich osób  sprawujących funkcje kierownicze w Prokuraturze Krajowej.
  3. Wyznaczenie do prowadzenia postępowania przygotowawczego prokuratorów z długoletnim doświadczeniem zawodowym, charakteryzujących się niezależnością i zachowujących najwyższe standardy etyczne i zawodowe.
  4. Zagwarantowanie im właściwych warunków do prowadzenia postępowania zarówno w sferze logistyczno-technicznej, jak i zapewnienia autonomiczności podejmowania decyzji.
  5. Całkowitej rezygnacji z realizacji czynności nadzorczych w tej sprawie, zaś w przypadku nadzoru procesowego wyznaczenie do niego również prokuratora z właściwym doświadczeniem oraz charakteryzującego się niezależnością.
  6. Podjęcie wskazanych decyzji w trybie natychmiastowym.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

23 sierpnia 2019 r.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.