Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Justyny Brzozowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim zaskoczeniem przyjął uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Justyny Brzozowskiej za czyn określony w art. 231 kk związany z wydaną przez nią w 2015 roku decyzją procesową o odmowie wszczęcia śledztwa w jednej ze spraw „reprywatyzacyjnych”. 

Stało się to w dniu, gdy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, opierając się między innymi na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku wydała wyrok, w którym stwierdzono, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. Wykładnia zawarta w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej.

Pomimo jednoznacznego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, skład sądzący Izby Dyscyplinarnej w osobach Małgorzaty Bednarek, Piotra Niedzielaka oraz ławnika Sądu Najwyższego kontynuował procedowanie, doprowadzając do wydania orzeczenia o uchyleniu immunitetu, które w swej treści jest odmienne od dwóch orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym. 

Stanowi ono niebezpieczny precedens pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej każdego prokuratora, a także sędziego za wydanie decyzji merytorycznej, która z jakichkolwiek powodów nie spodoba się Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu oraz jego podwładnym, mającym ogromną władzę w sferze wdrażania postępowań karnych oraz dyscyplinarnych. 

Oceniamy, iż w sytuacji braku jakichkolwiek przesłanek wskazujących na bezprawne wpływanie na proces podejmowania decyzji przez prokurator Justynę Brzozowską – jest to kolejny przejaw ingerencji w niezależność prokuratorów oraz niezawisłość sędziowską przy wykorzystaniu środków dyscyplinarnych oraz karnych. 

Nie budzi wątpliwości, iż temu celowi miało służyć powołanie Izby Dyscyplinarnej oraz wprowadzenie szerokich zmian w postępowaniu dyscyplinarnym, dającym szerokie uprawnienia czynnikowi politycznemu, który jest reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wypowiadając się w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, ale także w imieniu wielu szeregowych prokuratorów zagrożonych podobnymi działaniami władzy politycznej, wyraża pełną solidarność z prokurator Justyną Brzozowską, mając świadomość, iż podobne działania w niedługim czasie mogą dotknąć także innych prokuratorów.

Zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje wywoła podjęta w dniu 5 grudnia 2019 roku uchwała w życiu zawodowym i osobistym naszej koleżanki i z tego względu oferujemy jej wszelką dostępną pomoc, mając nadzieję, iż dołączą do nas inne prawnicze grupy zawodowe. 

Wyrażamy przekonanie, iż działania tego rodzaju nie złamią naszej niezależności, a raczej będą motywacją do dalszej pracy na rzecz zachowania praworządności i apolityczności prokuratury. 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia