Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Justyny Brzozowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim zaskoczeniem przyjął uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Justyny Brzozowskiej za czyn określony w art. 231 kk związany z wydaną przez nią w 2015 roku decyzją procesową o odmowie wszczęcia śledztwa w jednej ze spraw „reprywatyzacyjnych”. 

Stało się to w dniu, gdy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, opierając się między innymi na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 roku wydała wyrok, w którym stwierdzono, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. Wykładnia zawarta w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy państwowej.

Pomimo jednoznacznego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, skład sądzący Izby Dyscyplinarnej w osobach Małgorzaty Bednarek, Piotra Niedzielaka oraz ławnika Sądu Najwyższego kontynuował procedowanie, doprowadzając do wydania orzeczenia o uchyleniu immunitetu, które w swej treści jest odmienne od dwóch orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym. 

Stanowi ono niebezpieczny precedens pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej każdego prokuratora, a także sędziego za wydanie decyzji merytorycznej, która z jakichkolwiek powodów nie spodoba się Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu oraz jego podwładnym, mającym ogromną władzę w sferze wdrażania postępowań karnych oraz dyscyplinarnych. 

Oceniamy, iż w sytuacji braku jakichkolwiek przesłanek wskazujących na bezprawne wpływanie na proces podejmowania decyzji przez prokurator Justynę Brzozowską – jest to kolejny przejaw ingerencji w niezależność prokuratorów oraz niezawisłość sędziowską przy wykorzystaniu środków dyscyplinarnych oraz karnych. 

Nie budzi wątpliwości, iż temu celowi miało służyć powołanie Izby Dyscyplinarnej oraz wprowadzenie szerokich zmian w postępowaniu dyscyplinarnym, dającym szerokie uprawnienia czynnikowi politycznemu, który jest reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wypowiadając się w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia, ale także w imieniu wielu szeregowych prokuratorów zagrożonych podobnymi działaniami władzy politycznej, wyraża pełną solidarność z prokurator Justyną Brzozowską, mając świadomość, iż podobne działania w niedługim czasie mogą dotknąć także innych prokuratorów.

Zdajemy sobie sprawę, jakie konsekwencje wywoła podjęta w dniu 5 grudnia 2019 roku uchwała w życiu zawodowym i osobistym naszej koleżanki i z tego względu oferujemy jej wszelką dostępną pomoc, mając nadzieję, iż dołączą do nas inne prawnicze grupy zawodowe. 

Wyrażamy przekonanie, iż działania tego rodzaju nie złamią naszej niezależności, a raczej będą motywacją do dalszej pracy na rzecz zachowania praworządności i apolityczności prokuratury. 

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia 

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.