Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wobec działań rzecznika dyscyplinarnego w związku z udziałem prokuratorów w Marszu 1000 Tóg

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec zainicjowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla warszawskiego okręgu regionalnego prokurator Małgorzatę Ziółkowską-Siwczyk przewidzianego w art. 154 § 1 Prawa o prokuraturze wstępnego postępowania zmierzającego do ustalenia okoliczności koniecznych do stwierdzenia znamion przewinienia dyscyplinarnego dokonanego przez prokurator Katarzynę Gembalczyk w związku z jej udziałem w stroju urzędowym w Marszu Tysiąca Tóg w dniu 11 stycznia 2020 roku.

Jak wynika z treści pisma, zdaniem zastępcy rzecznika mogło w tym przypadku dojść do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w związku z niewłaściwym sposobem wykorzystania togi, wbrew jej przeznaczeniu wynikającemu z art. 36 § 6 Prawa o prokuraturze oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych, przy czym w treści pisma nie wskazano, na czym ta niewłaściwość (obraza) miała polegać.

W powszechnej opinii, podzielonej również publicznie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w związku z licznym udziałem sędziów wykorzystujących strój urzędowy w trakcie zgromadzenia, brak jest jakichkolwiek podstaw do przypisania w tej sytuacji deliktu dyscyplinarnego.

Zdaniem Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” powyższe stanowisko jest uzasadnione, ponieważ obowiązujące regulacje, na które powołuje się Zastępca Rzecznika, określają jedynie charakter i rodzaj stroju urzędowego na rozprawie sądowej i nie zakazują jego wykorzystywania w innych sytuacjach, szczególnie zaś tych podejmowanych w obronie najważniejszych dla demokratycznego państwa prawnego wartości. Praworządność, zachowanie trójpodziału władz oraz wynikającej z tego zasady niezależności sądów i niezawisłości są tymi wartościami, które legły u podstaw protestu środowisk prawniczych w dniu 11 stycznia 2020 roku. W tej sytuacji użycie togi było wyrazem najwyższego szacunku dla stroju urzędowego i jednoznacznego pokazania, że wynikający z roty ślubowania obowiązek stania na straży prawa i strzeżenia praworządności nie jest jedynie pustym hasłem.

Z tego też względu nie tylko zdziwienie, ale i wielkie oburzenie budzi fakt podjęcia przez panią prokurator Małgorzatę Ziółkowską-Siwczyk nieuzasadnionych czynności dyscyplinarnych wobec prokurator Katarzyny Gembalczyk.

Jako członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów wyrażającego krytyczną ocenę działań podejmowanych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą w stosunku do wymiaru sprawiedliwości podkreślamy, że próby dyscyplinowania prokuratorów w związku z ich udziałem w stroju urzędowym w Marszu Tysiąca Tóg będą traktowane jak zamach na konstytucyjne prawa przysługujące prokuratorom jako urzędnikom państwowym oraz obywatelom.

Stwierdzamy jednoznacznie, iż z racji sprawowanych funkcji mamy szczególny obowiązek dopominania się o bezstronny i niezależny wymiar sprawiedliwości. Pamiętając o wartościach demokratycznego państwa prawnego nie ulegniemy pod presją inicjowanych bez uzasadnionego powodu postępowań dyscyplinarnych.