Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” wobec działań rzecznika dyscyplinarnego w związku z udziałem prokuratorów w Marszu 1000 Tóg

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec zainicjowania przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla warszawskiego okręgu regionalnego prokurator Małgorzatę Ziółkowską-Siwczyk przewidzianego w art. 154 § 1 Prawa o prokuraturze wstępnego postępowania zmierzającego do ustalenia okoliczności koniecznych do stwierdzenia znamion przewinienia dyscyplinarnego dokonanego przez prokurator Katarzynę Gembalczyk w związku z jej udziałem w stroju urzędowym w Marszu Tysiąca Tóg w dniu 11 stycznia 2020 roku.

Jak wynika z treści pisma, zdaniem zastępcy rzecznika mogło w tym przypadku dojść do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego w związku z niewłaściwym sposobem wykorzystania togi, wbrew jej przeznaczeniu wynikającemu z art. 36 § 6 Prawa o prokuraturze oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie określenia stroju urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych, przy czym w treści pisma nie wskazano, na czym ta niewłaściwość (obraza) miała polegać.

W powszechnej opinii, podzielonej również publicznie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w związku z licznym udziałem sędziów wykorzystujących strój urzędowy w trakcie zgromadzenia, brak jest jakichkolwiek podstaw do przypisania w tej sytuacji deliktu dyscyplinarnego.

Zdaniem Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” powyższe stanowisko jest uzasadnione, ponieważ obowiązujące regulacje, na które powołuje się Zastępca Rzecznika, określają jedynie charakter i rodzaj stroju urzędowego na rozprawie sądowej i nie zakazują jego wykorzystywania w innych sytuacjach, szczególnie zaś tych podejmowanych w obronie najważniejszych dla demokratycznego państwa prawnego wartości. Praworządność, zachowanie trójpodziału władz oraz wynikającej z tego zasady niezależności sądów i niezawisłości są tymi wartościami, które legły u podstaw protestu środowisk prawniczych w dniu 11 stycznia 2020 roku. W tej sytuacji użycie togi było wyrazem najwyższego szacunku dla stroju urzędowego i jednoznacznego pokazania, że wynikający z roty ślubowania obowiązek stania na straży prawa i strzeżenia praworządności nie jest jedynie pustym hasłem.

Z tego też względu nie tylko zdziwienie, ale i wielkie oburzenie budzi fakt podjęcia przez panią prokurator Małgorzatę Ziółkowską-Siwczyk nieuzasadnionych czynności dyscyplinarnych wobec prokurator Katarzyny Gembalczyk.

Jako członkowie Stowarzyszenia Prokuratorów wyrażającego krytyczną ocenę działań podejmowanych przez władzę ustawodawczą i wykonawczą w stosunku do wymiaru sprawiedliwości podkreślamy, że próby dyscyplinowania prokuratorów w związku z ich udziałem w stroju urzędowym w Marszu Tysiąca Tóg będą traktowane jak zamach na konstytucyjne prawa przysługujące prokuratorom jako urzędnikom państwowym oraz obywatelom.

Stwierdzamy jednoznacznie, iż z racji sprawowanych funkcji mamy szczególny obowiązek dopominania się o bezstronny i niezależny wymiar sprawiedliwości. Pamiętając o wartościach demokratycznego państwa prawnego nie ulegniemy pod presją inicjowanych bez uzasadnionego powodu postępowań dyscyplinarnych.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.