Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie inicjatywy zmian przepisów prawa, wywołanej stanem zagrożenia epidemicznego

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia wobec wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, wdrożonych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji państwowych, Poczty Polskiej, zarządzonej wobec dużej grupy obywateli kwarantanny, zapowiadanymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania aresztów śledczych i innych jednostek penitencjarnych, a także kierując się zaleceniami co do ograniczenia kontaktów  interpersonalnych zdecydowanie wspiera inicjatywę Stowarzyszenia Adwokackiego „DEFENSOR IURIS” z dnia 12 marca 2020 r. i apel Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 marca 2020 r. (NRA-02-JT/20) w zakresie zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych, dotyczących zawieszenia biegu terminów procesowych i doręczeń decyzji procesowych.

Wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego wraz z wynikającymi z niego ograniczeniami sprawia, że aktualnie nie istnieją obiektywne możliwości terminowego wypełniania czynności urzędowych, w tym także przestrzegania ustawowych terminów procesowych. Zarówno pełnomocnicy procesowi, jak i obywatele – strony i uczestnicy postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustaw procesowych, a także sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, KAS, SG  i wszyscy inni uczestnicy postępowań nie mogą realizować obowiązków i uprawnień procesowych w sposób bezpieczny, a także przewidziany przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Problem biegu terminów ustawowych, których w żaden sposób nie można obecnie wstrzymać wymaga niezwłocznego podjęcia ekstraordynaryjnych zmian legislacyjnych. Obecna sytuacja stwarza stan zagrożenia praw człowieka, w zakresie m.in. prawa do rzetelnego i sprawnego procesu, gdyż z jednej strony zaleca się pozostawanie społeczeństwu w domach, ograniczenie kontaktu bezpośredniego, a z drugiej strony ogranicza się działalność sądów, prokuratury, urzędów i instytucji państwowych, w tym także służb takich jak Policja, Krajowa Administracja Skarbowa i innych. Jednocześnie wprowadzane są zmiany, które w sposób znaczny utrudniają dostęp do usług Poczty Polskiej, a dodatkowo zapowiadane są zmiany w funkcjonowaniu placówek penitencjarnych, aresztów śledczych i zakładów karnych poprzez ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu do osadzonych.

Rozumiejąc powagę sytuacji i konieczność podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia obywateli RP należy zaznaczyć, iż zaistniała sytuacja wymusza niezwłoczne dokonanie zmian legislacyjnych i organizacjach w zakresie biegu terminów procesowych. Inne kraje Unii Europejskiej, stojące w obliczu identycznej jak Polska sytuacji zagrożenia epidemicznego przyjęły już stosowne rozwiązania ( np.  Hiszpania wprowadziła w życie Real Decreto 463/2020 z dnia 14 marca 2020 r., którym zawieszono bieg większości terminów procesowych).

Należy zatem niezwłocznie wdrożyć w życie propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej i wstrzymać ekspediowanie do wszystkich stron postępowań pism, o ile nie dotyczą wypadków niecierpiących zwłoki, uzasadnionych okolicznościami sprawy lub związanych ze stosowaniem środków przymusu w postępowaniu karnym. Nowe regulacje powinny uzupełniać lub modyfikować dotychczasowe przepisy, które uwzględniają odstępstwo od zasad z powodu działania siły wyższej.

Niezbędne i ze wszech miar zasadne jest wdrożenie ustawowego zawieszenia biegu terminów procesowych, w tym także przedawnienia, bowiem podmioty lub osoby ponoszące odpowiedzialność ( tym  sprawcy czynów zabronionych ) nie powinny uzyskać korzyści wywołanych nadzwyczajnymi okolicznościami.

 Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.