Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia na temat kradzieży danych osobowych prokuratorów i sędziów

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z wielkim oburzeniem oraz niedowierzaniem przyjęło informację o kradzieży danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej, których administratorem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie. Doszło bowiem do bezprecedensowej sytuacji ujawnienia w przestrzeni publicznej danych osobowych dziesiątek tysięcy prokuratorów, sędziów, asesorów, asystentów i pracowników prokuratury, którzy z tego powodu  narażeni są na realne i poważne niebezpieczeństwo.  

Obowiązkiem wskazanych osób jest systematyczne  poodnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez Krajową Szkołę Sadownictwa i Prokuratury działającą pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości. Utworzona platforma cyfrowa dawała jedyną możliwość skorzystania z oferty Szkoły, przy czym łączyło się to z koniecznością przekazania szeregu danych chronionych przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Uczestnicy platformy przekazywali swoje dane w przeświadczeniu, że są one profesjonalnie chronione, a organy państwa dochowają nadzwyczajnej staranności w tym przedmiocie.

Zaistniała w lutym 2020 roku  kradzież danych osobowych całkowicie poważyła to zaufanie, doprowadzając do sytuacji, w której wiele osób obawia się o bezpieczeństwo własne oraz osób im najbliższych. Obawy te wzmacnia brak informacji o podjętych działaniach ze strony kierownictwa KSSiP, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury.

Informacja przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nie może być uznana za satysfakcjonującą, albowiem poza bardzo enigmatycznym odniesieniem się do okoliczności kradzieży przeniosła odpowiedzialność za możliwe skutki wycieku danych na uczestników platformy.

Zdaniem Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia tego rodzaju postawa jest niedopuszczalna w sytuacji, gdy odpowiedzialność za brak ochrony danych osobowych obciąża Dyrektor KSSiP oraz organ nadzorujący.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia domaga się nie tylko szybkiego wyjaśnienia sprawy przez powołane instytucje i wskazanie winnych zaniedbania, ale także systemowego załatwienia kwestii związanych z możliwością wykorzystywania utraconych danych osobowych przy popełnianiu przestępstw. Naszym zdaniem obowiązek przekazania stosownych zastrzeżeń do systemów informacji kredytowej lub gospodarczej w całości spoczywa na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.

W tej sytuacji należałoby także podjąć czynności zmierzające do objęcie wszystkich informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez pokrzywdzonych prokuratorów ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że dane wynikające z oświadczeń w zestawieniu z informacjami dotyczącymi miejsca zamieszkania poszczególnych oskarżycieli publicznych mogą zachęcić osoby, wobec których prowadzono czynności procesowe do podjęcia działań, które mogłyby prokuratorom tym bądź osobom im najbliższym wyrządzić nieodwracalne szkody osobiste bądź majątkowe.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.