Stanowisko LSO wobec cenzurowania oświadczeń prokuratorów składanych w trybie „ustawy kagańcowej”

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia krytycznie odnosi się do działań kierownictwa Prokuratury Krajowej związanych z czynnościami podejmowanymi w związku z wprowadzonym na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, artykułem 103a ustawy – Prawo o prokuraturze.

Artykuł ten zobowiązuje prokuratorów do składania oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu, partii politycznej czy funkcji pełnionej w zarządzie fundacji. Cytowany przepis, poza wymogiem złożenia oświadczeń na piśmie, nie precyzuje żadnych kryteriów co do formy ich złożenia, a w szczególności nie zawiera delegacji ustawowej do określenia wzoru oświadczenia.

Pomimo braku uprawnień do wydawania poleceń, wytycznych i zarządzeń, Zastępca Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej – Pani prok. Beata Sobieraj – Skonieczna, skierowała do jednostek organizacyjnych prokuratury, pismo z dnia 7 kwietnia 2020r., nr PK I BP 029.4.2020, w którym wskazała, że oświadczenia te nie będą publikowane w całości, a jedynie w zakresie „ograniczonym do oświadczeń, które stanowią wykonanie ustawowego obowiązku”.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia ponownie wskazuje, że art. 103a ustawy – Prawo o prokuraturze jest niezgodny z gwarantowanymi Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi prawami do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, nienaruszania wolności wyznania, gromadzenia się
i stowarzyszania.

Wzywamy więc kierownictwo Prokuratury Krajowej do wstrzymania publikacji oświadczeń złożonych w tym trybie. Wezwanie to ma szczególne znaczenie w świetle ostatnich wydarzeń, wskazujących, iż jednostki podległe Ministerstwu Sprawiedliwości nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych wrażliwych danych osobowych sędziów i prokuratorów.

Spodziewając się jednak, iż przedstawione wyżej stanowisko Stowarzyszenia nie zostanie podzielone przez kierownictwo Prokuratury Krajowej, wskazujemy, że w przypadku publikacji oświadczeń złożonych przez prokuratorów, winny one zostać podane do publicznej wiadomości w całości, bez dokonywania korekt w zakresie ich formy i treści.

Brak jest bowiem jakichkolwiek regulacji prawnych upoważniających do podejmowania decyzji o modyfikacji składanych oświadczeń. Bezpodstawne ingerowanie w ich treść poprzez wykreślanie niewygodnych dla kierownictwa prokuratury sformułowań czy też całych fragmentów, stanowi cenzurę prewencyjną, charakterystyczną dla uprawnień centralnego urzędu cenzury państwowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – Głównego Urzędu Kontroli, Publikacji i Widowisk. Nieznajdujący podstawy prawnej charakter aktywności cenzorskiej proponowanej przez Panią prok. Beatę Sobieraj–Skonieczną pozwala natomiast, aby działania takie uznać za postępowanie contra lege.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia informuje, iż umożliwi wszystkim prokuratorom publikację ich oświadczenia w całości na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Dlatego też prosimy Koleżanki i Kolegów o przesłanie skanu oświadczenia wraz ze zgodą na jego publikację na adres poczty elektronicznej: lexsuperomnia@gmail.com.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.