Stanowisko Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie naruszania niezależności prokuratorów

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z ogromnym niepokojem przyjęło informację o odebraniu w dniu 23 kwietnia 2020 roku śledztwa  o sygn. PR 3 Ds. 589.2020  prowadzonego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie  działań mających na celu  przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP  w 2020 roku w okresie ogłoszonego na terytorium RP stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dotychczasowemu referentowi prok. Ewie Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i podjęciu jeszcze tego samego dnia decyzji o jego umorzeniu.

Zdumiewające jest to, że odebranie sprawy oraz wydanie decyzji o umorzeniu śledztwa zapadły tego samego dnia, w którym prokurator referent sprawy podjęła decyzję o wszczęciu postępowania. Jest to sytuacja ze wszech miar bezprecedensowa i nie mająca odniesień w dotychczasowym funkcjonowaniu prokuratury po 1989 roku. Umorzenie postępowania po upływie kliku godzin od jego wszczęcia, w sprawie tak wrażliwej społecznie, w niezbyt transparentnych okolicznościach stanowi potwierdzenie stawianej od 2016 roku diagnozy o upolitycznieniu działań prokuratury w imię konkretnych interesów partii rządzącej.  Nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, iż interesy te są aż nadto czytelne, a bezprecedensowe tempo wydania postanowienia umorzeniu postępowania, bez wykonania czynności procesowych, wpisuje się w sposób jednoznaczny w przekonanie o całkowitym  podporządkowaniu prokuratury interesom politycznym. Powyższe wiąże się także z wykorzystywaniem dostępnych mechanizmów ustrojowych do ograniczania niezależności i autonomii prokuratorów, co znajduje swój wyraz między innymi w gromadzeniu informacji o planowanych działaniach,  kontroli projektów końcowych decyzji merytorycznych, czy też wreszcie odbieraniu prowadzonych spraw z powodów pozamerytorycznych.

Tego rodzaju działania nie mogą zyskać akceptacji w sytuacji, gdy zgodnie ze standardami europejskimi prokuratorzy winni przyczyniać się do zagwarantowania praworządności, w szczególności poprzez uczciwy, bezstronny i skuteczny wymiar sprawiedliwości w każdym przypadku i na wszystkich etapach postępowania.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia hołdując powyższym standardom w swojej działalności statutowej dąży do zagwarantowania niezależności oraz autonomii prokuratorom, którzy podejmując określone działania winni mieć możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami prawa oraz własnym doświadczeniem, przy jednoczesnej pełnej odpowiedzialności za efekty podjętych czynności.

Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wyraża zdecydowany protest w stosunku do tych wszystkich zachowań kierownictwa poszczególnych szczebli organizacyjnych prokuratury, które w aspekcie sprawy PR 3 Ds. 589.2020, ale i wielu innych postępowań przygotowawczych motywowane są interesem politycznym. Osłabiają one zaufanie do instytucji prokuratury jako organu działającego w imieniu społeczeństwa i w interesie publicznym, w celu poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia jednoznacznie stwierdza, iż w dzisiejszych realiach budowa nowej i niezależnej prokuratury staje się nie tylko postulatem, ale wręcz koniecznością, która pozwoli na przywrócenie jej właściwej roli oraz rzetelnego rozstrzygania spraw w interesie publicznym.

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.