Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w sprawie poszanowania praw pracowniczych prokuratorów i urzędników prokuratury w związku ze sprawą dyscyplinarnego zwolnienia Pani Małgorzaty Gałek – referenta prawnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia adekwatnie do swych celów statutowych, a w szczególności § 6 ust. 6 dąży do stworzenia równych szans i możliwości godnego wykonywania zawodu przez prokuratorów i urzędników prokuratury, bez względu na zajmowane stanowisko i miejsce pracy.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z niepokojem i dezaprobatą zapoznał się z informacjami dotyczącymi Pani Małgorzaty Gałek – referenta prawnego w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze, podejmowanymi wobec niej działaniami oraz jej dyscyplinarnym zwolnieniem.

Nad kanwie tej sprawy koniecznym jest stwierdzenie, że zasady poszanowania praw pracowniczych, związkowych oraz relacji międzyludzkich w miejscu pracy wymagają od kierowników jednostek organizacyjnych, a także współdziałających z nimi osób – prokuratorów i pracowników wspomagających orzeczników, odpowiedniej wiedzy i umiejętności stosowania w praktyce przepisów i zasad opisanych treścią kodeksu pracy oraz pragmatyk służbowych.

Do obowiązków spoczywających na pracodawcy zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy zaliczyć należy bowiem w szczególności: zatrudnienie pracownika za odpowiednim wynagrodzeniem, które powinno odpowiadać zarówno posiadanemu przez niego wykształceniu jak również zakresowi nałożonych obowiązków i odpowiedzialności, poszanowanie godności i dóbr osobistych, zapoznanie pracowników z obowiązującym ich zakresem obowiązków, sposobem ich wypełniania oraz przysługującymi im uprawnieniami, zorganizowanie procesu pracy w sposób umożliwiający pełne wykorzystywanie kwalifikacji kadry pracowniczej, zapewnienie możliwie jak najmniejszego stopnia uciążliwości pracy, przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w zatrudnianiu, zwłaszcza z powodu płci / wyznania / niepełnosprawności / poglądów / wieku / wykształcenia, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz cyklicznych szkoleń, bezstronność ocen, przeciwdziałanie mobbingowi w pracy, pod którym to pojęciem rozumieć należy każde uporczywe i długotrwałe nękanie bądź zastraszanie pracownika prowadzące do obniżenia oceny przydatności w pracy.

Nadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 8 kodeksu pracy nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym jego przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego, albowiem takie działanie lub zaniechanie nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie podlega ochronie. Skorzystanie natomiast przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec niego, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia.

Pracownicy w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do nich. Z tego też tytułu nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji.

Prawo do zrzeszania się, przynależność do stowarzyszeń, organizacji pracowniczych jest prawem podlegającym ochronie w polskim porządku prawnym i winno być przestrzegane, respektowane i szanowane przez wszystkie strony społeczne, w tym szczególnie przez pracodawcę.
Pracownikowi przysługuje również uprawnienie do zwrócenia się do pracodawcy celem rozwiązania pojawiających się w zakładzie pracy problemów i konfliktów, natomiast od wiedzy oraz umiejętności kierownika jednostki zależy sposób rozwiązania takich spornych sytuacji.

Tworzone komisje antymobbingowe winny uwzględniać potrzebę obiektywnego i bezstronnego rozstrzygania sporu, a nie stanowić emanacji wyłącznie władczych uprawnień pracodawcy.

Wzywamy do bezwzględnego poszanowania praw pracowniczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, respektowania prawa do zrzeszania i stowarzyszania się, obiektywnego i rzetelnego wyjaśniania sytuacji spornych, skutecznego oraz realnego przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacyjnego, nierównego traktowania pracowników.

Zdolność pracodawcy do rozwiązywania sytuacji spornych jest miarą jego przygotowania do sprawowania powierzonej funkcji.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zauważa, iż umiejętności i kompetencje w rozwiązywaniu sporów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury przestały być poszerzane, zaniechano bowiem w tym zakresie stosownych szkoleń, a dobór kadry kierowniczej odbywa się bez stosowania kryterium merytorycznego. Odstąpienie od konkursów, odejście od kadencyjności funkcji jest kolejnym już dowodem nieprawidłowego ukształtowania przepisów i zasad opisanych treścią ustawy prawo o prokuraturze. Zmiana tego stanu rzeczy jest nieodzowna i wymagana.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.