Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 10 września 2020 r. w sprawie zwalczania przestępstw z nienawiści

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjęło informację o odebraniu prokuratorowi Maciejowi Młynarczykowi z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie spraw związanych ze ściganiem przestępstw popełnianych z nienawiści.

Postępowania prowadzone przez prokuratora Macieja Młynarczyka stanowią przykład skutecznych działań prokuratury w zakresie zwalczania przestępstw związanych z mową nienawiści. W odbiorze społecznym stanowią przeciwieństwo szeregu innych spraw dotyczących bulwersujących opinię publiczną przestępstw motywowanych nienawiścią wobec mniejszości narodowościowych, wyznaniowych, a także wobec sędziów i niezależnych prokuratorów. W postępowaniach tych często brak jest wyraźnych efektów procesowych. Koronnym tego przykładem jest brak prawnokarnego rozliczenia afery z udziałem sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Decyzja o odebraniu tej kategorii postępowań prokuraturze, która z powodzeniem realizowała podstawową funkcję prokuratury – ściganie przestępstw, rzutować będzie na prawo pokrzywdzonych do rozpoznania spraw bez zbędnej zwłoki. Budzi ona wątpliwości nie tylko co do intencji w zakresie skutecznego ściągania tej kategorii przestępstw, ale również jej skutków.

Wprowadzone zmiany stoją w sprzeczności z dotychczasową praktyką prowadzenia tego typu spraw przez wyszkolonych w tym celu prokuratorów i wskazują na systemowe zagrożenie naruszania niezależności prokuratorów w zakresie ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią.

Decyzja o przeniesieniu spraw do innej prokuratury może wywołać tzw. efekt mrożący wobec prokuratorów rzetelnie prowadzących takie postępowania. Jej skutki mogą być postrzegane jako systemowa ingerencja w podejmowane przez prokuratorów decyzje procesowe.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia stanowczo sprzeciwia się przenoszeniu spraw tego rodzaju z jednej prokuratury do drugiej, bez istnienia ku temu racjonalnych przesłanek. Taka praktyka może być w opinii publicznej odbierana jako przekazywanie postępowań do „przychylnych” organów, a samo przeniesienie narusza standardy demokratycznego państwa prawnego i transparentności. W oczywisty sposób może to rzutować na negatywny wizerunek działań prokuratury jako strażnika praworządności.

Jako niezależni prokuratorzy wyrażamy nadzieję, że przywrócenie przekonania o respektowaniu w Polsce zasad praworządności i rzetelnego działania organów państwa w zakresie zwalczania i ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym zostanie rychło przywrócone.

Zbrodnia zaczyna się od słów, a umywanie rąk w zakresie ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią budzi nasz największy sprzeciw.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia