Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia z 10 września 2020 r. w sprawie zwalczania przestępstw z nienawiści

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia z dezaprobatą przyjęło informację o odebraniu prokuratorowi Maciejowi Młynarczykowi z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ w Warszawie spraw związanych ze ściganiem przestępstw popełnianych z nienawiści.

Postępowania prowadzone przez prokuratora Macieja Młynarczyka stanowią przykład skutecznych działań prokuratury w zakresie zwalczania przestępstw związanych z mową nienawiści. W odbiorze społecznym stanowią przeciwieństwo szeregu innych spraw dotyczących bulwersujących opinię publiczną przestępstw motywowanych nienawiścią wobec mniejszości narodowościowych, wyznaniowych, a także wobec sędziów i niezależnych prokuratorów. W postępowaniach tych często brak jest wyraźnych efektów procesowych. Koronnym tego przykładem jest brak prawnokarnego rozliczenia afery z udziałem sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Decyzja o odebraniu tej kategorii postępowań prokuraturze, która z powodzeniem realizowała podstawową funkcję prokuratury – ściganie przestępstw, rzutować będzie na prawo pokrzywdzonych do rozpoznania spraw bez zbędnej zwłoki. Budzi ona wątpliwości nie tylko co do intencji w zakresie skutecznego ściągania tej kategorii przestępstw, ale również jej skutków.

Wprowadzone zmiany stoją w sprzeczności z dotychczasową praktyką prowadzenia tego typu spraw przez wyszkolonych w tym celu prokuratorów i wskazują na systemowe zagrożenie naruszania niezależności prokuratorów w zakresie ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią.

Decyzja o przeniesieniu spraw do innej prokuratury może wywołać tzw. efekt mrożący wobec prokuratorów rzetelnie prowadzących takie postępowania. Jej skutki mogą być postrzegane jako systemowa ingerencja w podejmowane przez prokuratorów decyzje procesowe.

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia stanowczo sprzeciwia się przenoszeniu spraw tego rodzaju z jednej prokuratury do drugiej, bez istnienia ku temu racjonalnych przesłanek. Taka praktyka może być w opinii publicznej odbierana jako przekazywanie postępowań do „przychylnych” organów, a samo przeniesienie narusza standardy demokratycznego państwa prawnego i transparentności. W oczywisty sposób może to rzutować na negatywny wizerunek działań prokuratury jako strażnika praworządności.

Jako niezależni prokuratorzy wyrażamy nadzieję, że przywrócenie przekonania o respektowaniu w Polsce zasad praworządności i rzetelnego działania organów państwa w zakresie zwalczania i ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym zostanie rychło przywrócone.

Zbrodnia zaczyna się od słów, a umywanie rąk w zakresie ścigania przestępstw motywowanych nienawiścią budzi nasz największy sprzeciw.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia

Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" to polska organizacja, skupiająca niezależnych prokuratorów. Jej celem jest promowanie wartości niezależności prokuratury oraz utrzymanie standardów etycznych w służbie sprawiedliwości. W ostatnich latach stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w działaniach na rzecz niezależności prokuratury w Polsce, angażując się m.in. w inicjatywy wspierające akcję pomocy sędziom.