Apel Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do Koleżanek i Kolegów prokuratorów

Drogie Koleżanki Prokuratorki, Drodzy Koledzy Prokuratorzy,

W obliczu trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się do Państwa w imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia w bardzo istotnej dla całego środowiska prokuratorskiego kwestii związanej ze zbliżającymi się terminami wyborów członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.

Jak Państwo doskonale wiecie, zmiany modelu funkcjonowania Prokuratury wprowadzone ustawą z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze drastycznie ograniczyły wpływ nas, szeregowych prokuratorów pełniących służbę w prokuraturach rejonowych, okręgowych i regionalnych na funkcjonowanie naszych jednostek i prokuratury jako całości. W praktyce, obserwując sytuację w prokuraturze, zauważalne jest, iż instytucje przedstawicielskie nie działają i nie zabierają głosu w kwestiach istotnych dla nas prokuratorów. Pojedyncze oddolne inicjatywy podejmowania w tych sprawach uchwał przez zgromadzenia torpedują szefowie jednostek, zaś wobec osób inicjujących takie działania, podejmowane są kroki o charakterze represyjnym, takie jak żądanie wyjaśnień, groźby wszczęcia bądź wszczynanie postępowań dyscyplinarnych albo przymusowe delegacje do jednostek oddalonych o wiele kilometrów od miejsca zamieszkania. Także Krajowa Rada Prokuratorów – organ mający zgodnie z założeniami ustawy stać na straży niezależności prokuratorów, zaprzestał w obecnej kadencji jakiejkolwiek działalności, ograniczając się w jej okresie do dwóch krótkich spotkań. Rada nie zabrała głosu w sprawie kierowanych do niej przez indywidualnych prokuratorów, jak również Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, skarg opisujących przypadki naruszenia niezależności.

Pod pozorem walki z trwającą pandemią wprowadzono zmiany w ustawie Prawo o prokuraturze, których celem nie było zabezpieczenie nas oraz pracowników administracyjnych prokuratur przed ryzykiem zakażenia, a jedynie uzyskanie jeszcze większego wpływu na organy przedstawicielskie prokuratorów, gdzie z urzędu zasiadać będą prokuratorzy funkcyjni.

Zdajemy sobie, podobnie jak Państwo, sprawę z ułomności obecnie obwiązujących przepisów, których celem wydaje się całkowite podporządkowanie prokuratury i prokuratorów kierownictwu Prokuratury, a także podlegającym im ściśle kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wierzymy jednak,  że my prokuratorzy, działając razem, w naszych lokalnych środowiskach, możemy uzyskać większy wpływ na funkcjonowanie naszych jednostek, a pośrednio prokuratury jako całości. Przykładem mogą być podejmowane w wielu prokuraturach, przez Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, a także prokuratorów w nim niezrzeszonych, skuteczne inicjatywy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa prokuratorów i pracowników administracyjnych prokuratury w dobie trwającej pandemii.

Warunkiem uzyskania przez szeregowych prokuratorów większego wpływu na funkcjonowanie naszych jednostek jest aktywne i świadome uczestnictwo w wyborach do organów nas reprezentujących, a także zgłaszanie i popieranie osób powszechnie cenionych, często nie pełniących jakichkolwiek funkcji w strukturach prokuratury, albowiem tylko oni dają rękojmię niezależnego i zgodnego z interesami środowiska prokuratorskiego sprawowania określonego mandatu.

W dzisiejszej rzeczywistości charakteryzującej się centralistycznym podejściem do funkcjonowania prokuratury i maksymalnego podporządkowania osób funkcyjnych kierownictwu , wielokrotnie naruszającemu niezależność prokuratorów, istnieje poważna wątpliwość, czy  prokuratorzy pełniący funkcje będą dawali gwarancję działania na rzecz i w interesie szeregowych prokuratorów z Prokuratur Rejonowych, Okręgowych i Regionalnych. W sytuacji konfliktu interesów, większość z nich bez pogłębionej refleksji, dostosuje się do wymagań przełożonych licząc na zachowanie stanowiska, wynagrodzenia czy też mniejszego obciążenia obowiązkami służbowymi. Ma to szczególne znaczenie w związku ze zbliżającymi się wyborami członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym – czyli osób orzekających o naszej odpowiedzialności dyscyplinarnej. W obecnej kadencji sądów dyscyplinarnych niejednokrotnie przekonaliśmy się, jak istotną i kluczową rolę pełnią niezawiśli w sferze orzekania sędziowie dyscyplinarni oraz wydawane przez nich odważne rozstrzygnięcia, podejmowane często wbrew oczekiwaniom i zapotrzebowaniu kierownictwa prokuratury.

Z tego też względu Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia zwraca się do wszystkich prokuratorów biorących udział w pracy organów przedstawicielskich o aktywny udział w wyborach członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, a także promowanie tych kandydatów, którzy dają rękojmię sprawiedliwego i niezawisłego orzekania, apelując jednocześnie, aby przyjmowali oni środowiskowy mandat.  

Pamiętajmy, że każdy z nas może stać się podmiotem różnych, często niezasłużonych i niesprawiedliwych reperkusji ze strony prokuratorów przełożonych oraz kierownictwa prokuratury wspieranych posłusznymi rzecznikami dyscyplinarnymi i wówczas rzetelny proces oraz niezawisły sędzia dyscyplinarny dają szansę na właściwą ocenę rzekomych przewinień.

Koleżanki i Koledzy, nie możemy pozostać obojętni wobec tak istotnej kwestii. Bierność oraz obojętność nie są w tym przypadku oczekiwanymi postawami, zaś nasza aktywność oraz wybór odpowiednich i odpowiedzialnych kandydatów dają nadzieję na zachowanie standardów demokratycznego ładu i sprawiedliwego sądownictwa dyscyplinarnego.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia